• Čitateľská gramotnosť

   Vymedzenie pojmu čitateľská gramotnosť

   "Pojem čitateľskej gramotnosti nie je nič nové ani revolučné. Ide jednoducho o prijímanie informácií, zážitkov aj emócií, ktoré získavame čítaním textov, literárnych diel a iných zdrojov informácií. Zároveň získavame schopnosť orientovať sa v texte, hľadať kľúčové slová, analyzovať pointy a súvislosti, logicky argumentovať... Nenásilnou formou tak rozvíjame kritické myslenie i rebríček skutočných ľudských hodnôt."

   Mgr. R. Bočkayová

   Pojem čitateľská gramotnosť bol zavedený medzinárodnými štúdiami gramotnosti PIRLS a PISA. Pri čitateľskej gramotnosti sa hlavný dôraz kladie na funkčný charakter čítania za účelom rýchleho získavania a efektívneho spracovania informácií. Čitateľská gramotnosť sa prelína s ďalšími oblasťami gramotnosti (prírodovedná, matematická, informačná, sociálna a ďalšie), preto je jej rozvoj veľmi dôležitý pri osvojovaní zručností, rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších vzdelávacích oblastiach.

   Čitateľská gramotnosť je celoživotne sa rozvíjajúca vybavenosť človeka vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, postojmi a hodnotami potrebnými pre využívanie všetkých druhov textov v rozličných individuálnych i sociálnych kontextoch. Prelína sa v nej viacero rovín, napríklad:

   VZŤAH K ČÍTANIU

   Predpokladom pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je potešenie z čítania a vnútorná potreba čítať.

   DOSLOVNÉ POROZUMENIE

   Čitateľská gramotnosť stavia na schopnosti dekódovať písané texty a vytvárať porozumenie na doslovnej úrovni so zapojením doterajších znalostí a skúseností.

   VYVODZOVANIE A HODNOTENIE

   Čitateľsky gramotný človek musí vedieť vyvodzovať z prečítaného textu závery a posudzovať (kriticky hodnotiť) texty z rôznych hľadísk vrátane sledovania autorových zámerov.

   METAKOGNÍCIA

   Súčasťou čitateľskej gramotnosti je schopnosť a návyk sebaregulácie, t. j. schopnosť reflektovať zámer vlastného čítania, v súlade s ním voliť texty a spôsob čítania, sledovať a vyhodnocovať vlastné porozumenie čítanému textu a zámerne voliť stratégie pre lepšie porozumenie, prekonávanie náročnosti obsahu i zložitosti vyjadrenia.

   PODELIŤ SA

   Čitateľsky gramotný človek je pripravený podeliť sa o svoje zážitky, porozumenie a pochopenie textu s ďalšími čitateľmi. Svoje pochopenie textu porovnáva s jeho spoločensky akceptovanými interpretáciami, všíma si zhody a premýšľa o rozdieloch.

   APLIKÁCIA

   Čitateľsky gramotný človek využíva čítanie na sebarozvoj, ako aj k vlastnému rozhodovaniu a konaniu a čítanie bohato zúročuje v celom svojom živote vo všetkých jeho dimenziách.

   Význam čitateľskej gramotnosti

   Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. Čítanie trénuje a cibrí lineárne, postupné, sekvenčné myslenie, ako aj sústredenosť a koncentráciu. Vytvára u ľudí návyk a spôsobilosti, ktoré tvoria základ tvorivého myslenia, obohacujú ich vlastnú životnú filozofiu a zdokonaľujú ich schopnosť riešiť a zvládať osobné problémy na základe otvoreného myslenia, ktoré nie je uzavreté v nemenných obsahoch.

   Tri aspekty čitateľskej gramotnosti:

    získavanie informácií,

    vytváranie interpretácie,

    posúdenie textu.

   Prvé dva aspekty zaisťujú zručnosti, ktoré čitateľ uplatňuje pri práci so samotným textom, tretí aspekt vyžaduje predovšetkým znalosti, ktoré si žiak osvojil už predtým alebo v inom prostredí.

   Zdroj: Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti

    

   Ciele koordinátora čitateľskej gramotnosti na SZŠ v Dolnom Kubíne

    

   "Počas celého školského roka

   rozvíjať u žiakov na jednotlivých predmetoch čitateľskú gramotnosť,

   spolupracovať so školskou knižnicou, RR časopisu Uzlík a Vysielaním študentského rozhlasu,

   využívať medzipredmetové vzťahy a konkrétne prierezové témy, ktoré motivujú žiakov k hlbšiemu získavaniu informácií, lebo efektívne spájajú teóriu s praxou,

   motivovať žiakov k čítaniu kníh nielen počas šk. roka, ale aj v čase prázdnin,

   podporovať tvorivosť žiakov a rozvoj ich schopností a záujmov,

   zapájať žiakov do súťaží (vlastná tvorba, vlastná prezentácia textu, SOČ a iné),

   spájať čitateľské skúsenosti a zážitky s tvorivosťou a záujmami žiakov,

   rozvíjať kritické myslenie v súvislosti s čitateľským zážitkom nielen beletrie a náučnej literatúry, ale aj článkov na internete a informácií z masmédií,

   učiť žiakov selektovať a kriticky zhodnotiť informácie z rôznych zdrojov,

   viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu,

   učiť sa učiť,

   dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastných názorov, čitateľských skúseností, kritického zhodnotenia praktickej skúsenosti,

   poukazovať na bohatstvo múdrosti staršej literatúry, komparatívne hodnotiť súčasné umelecké trendy a populistické divadelné, filmové alebo knižné prezentácie,

   dávať priestor žiakom na vyjadrenie vlastných osobných skúseností a zážitkov,

   tvorivo-humanistickým princípom spolupracovať so žiakmi v edukačnom procese aj v mimoškolskej činnosti."

   Mgr. R. Bočkayová

   ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ JE SÚČASŤOU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU A JEDNOTLIVÉ VYUČOVACIE PREDMETY JU KONKRETIZUJÚ VO SVOJOM UČEBNOM PLÁNE.

    

   Plán koordinátora čitateľskej gramotnosti počas šk. roka 2020/2021 s možnosťou  doplnenia na základe tvorivosti učiteľov a žiakov

   Meno: Mgr. Renáta Bočkayová

   Koordinátorka pre čitateľskú gramotnosť

   Cieľ na tento šk. rok: Čitateľskými zážitkami rozvíjať v žiakoch ľudskosť a skutočné ľudské hodnoty

   Termín

   Názov akcie

   Cieľ akcie

   Organizátor

   Cieľová skupina

   Cieľ splnený / nesplnený

   Zhodnotenie akcie

   XI.

   Talent SZŠ

   Rozvíjať kreativitu žiakov a ich záujmy

   ŽŠR, časopis Uzlík, školská  knižnica

   Všetci žiaci školy

    

    

    

   XII.

   Vianočná akadémia

   (dramatizácia lit. diel, prezentácia vl. tvorby)

   Rozvíjať kreativitu žiakov, komunikačné a prezentačné  schopnosti

   ŽŠR, časopis Uzlík, školská  knižnica

   Všetci žiaci školy

    

    

    

   I.

   (od začiatku šk. roka výber žiackych prác)

   Štúrovo pero (súťaž stredoškolských časopisov a novinárskych prác, súťaž o cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne a o cenu Literárneho fondu)

   Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

   Krajská knižnica vo Zvolene, Televízia Markíza, MŠ SR

   Všetci žiaci školy

    

    

    

   III.

   Prečítaj si knihu...

   (prečítať knihu a vytvoriť literárno-výtvarnú recenziu)

   Rozvíjať čit. gramotnosť, tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

   Kabinet SJL

   1. – 3. roč.

    

    

   VI.

   Lit. - historická exkurzia

   Rozvíjať národné povedomie

   Vyučujúci SJL/OBN/ETV

   1. – 2. roč.

    

    

    

   Plán koordinátora čitateľskej gramotnosti počas šk. roka 2018/2019 s možnosťou  doplnenia na základe tvorivosti učiteľov a žiakov

    

   Termín

   Názov akcie

   Cieľ akcie

   Potreby na zabezpečenie akcie

   Cieľová skupina

   September

   Záložka do knihy spája slovenské školy

   Celoslovenská lit. súťaž "Viem, čím budem a prečo"

    

    

    

    

   Dialekt našich obcí

   Rozvíjať vzťah ku knihám

   Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

   Rozvíjať nár. povedomie a vzťah ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov

   Farebné výkresy, pastelky, nožnice, kancelársky papier, PC

   Žiaci školy

   Október

   Oravský mikrofón

   Rozvíjať komunikačné  a prezentačné  schopnosti

   Kancelársky papier, PC

   Výber žiakov školy

   November

   Talent SZŠ

   Rozvíjať kreativitu žiakov a ich záujmy

   Finančné prostriedky na ceny a zabezpečenie akcie

   Žiaci školy

   December

   Vianočná besiedka (dramatizácia lit. diel, prezentácia vlastnej tvorby)

    

   Projekt ĽUDSKÉ PRÁVA

   Rozvíjať kreativitu žiakov, komunikačné a prezentačné  schopnosti

   Upevňovať vedomosti o ľudských právach

   Finančné prostriedky na  zabezpečenie akcie

    

    

   Kancelársky papier, PC, dataprojektor, pastelky, farebný papier

   Žiaci školy

    

    

    

   Žiaci 2. roč.

   Január

   (od začiatku šk. roka výber žiackych prác)

   Štúrovo pero (súťaž stredoškolských časopisov, súťaž o cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne a o cenu Literárneho fondu)

   Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

   Kancelársky papier, PC, finančné prostriedky na vydanie nového č. časopisu

    

   Žiaci školy

    

   Február

   Súťaže vo vlastnej tvorbe Mladý Slovák

   Hviezdoslavov Kubín

   Môj slov. športový idol

   Najkrajší čitateľský denník Literárna súťaž Paulinyho Turiec

   Rozvíjať kreativitu žiakov, komunikačné a prezentačné  schopnosti

    

   Kancelársky papier, PC, dataprojektor, pastelky, farebný papier

   Žiaci školy

   Marec

   Prečítaj si knihu

   (prečítať knihu a vytvoriť literárno-výtvarnú recenziu)

   Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

   Kancelársky papier, pastelky, farebný papier

   Žiaci školy

   Apríl

   Súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Kežmarok

   Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

   Kancelársky papier, PC,

   Žiaci školy

   Máj

   Vajanského Martin

   Rozvíjať kultúru slova

   Kancelársky papier, PC,

   Žiaci školy

   Jún

   Lit. – historická exkurzia v MT/DK

   Celoslovenská lit. súťaž Mladá slovenská poviedka

   Rozvíjať národné povedomie

   Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

   Finančné prostriedky na  zabezpečenie akcie

   Kancelársky papier, PC,

   Žiaci 1. roč.

    

   Žiaci školy

   Júl,august

   Prázdninujem s knihou (čítanie je zábava)

   Rozvíjať vzťah ku knihám

    

    

   Rozvíjať vzťah ku knihám