• plán práce koordinátora pre enviromentálnu stránku školy

    • Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy  na školský rok 2016/2017

                

     Najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy je zvýšenie uvedomenia a citlivosti žiakov na problémy prírody, životného prostredia a celej Zeme. Zároveň dosiahnuť uplatňovanie ekologického myslenia a chovania sa v každodennom živote. Ak sú ničené prírodné zdroje,  je to nielen príroda, ktorá trpí, postihnuté je aj ľudské zdravie cez znečistené ovzdušie a kvalitu pitnej vody. Porozumenie tejto osobnej zodpovednosti je ďalšia úloha environmentálnej výchovy.

     V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016 sa školám odporúča:

      

     1.a) uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,

     b) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,

     c) zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete,

     d) využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk.

     2. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

     3. Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.

     4. Školám sa odporúča zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu. Informácie sú zverejnené na www.zelenaskola.sk.

     5.Podľa možností školy vytvárať podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program školy.

     6.Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním.

      

     Konkrétne úlohy v školskom roku 2016 / 2017

      

     1. V zmysle školského vzdelávacieho programu a POP na školský rok 2016 / 2017 zapracovať témy environmentálnej výchovy do ŠkVP a tématických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetov v odboroch ZA a SAN podľa ich charakteru. Zo všeobecnovzdelávacích predmetov by mala byť environmentálna výchova najhlbšie zakotvená v predmetoch chémia, biológia, fyzika, občianska náuka, etická výchova, telesná  a športová výchova a triednických hodín.

     Sú to najmä nasledovné témy: vzťah človeka k prostrediu, zložky životného prostredia, vzťah prostredia a zdravia, prírodné zdroje, ich využívanie a ochrana, zachovanie biodiverzity, racionálne využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy, lokálne a globálne ekologické problémy, odpady a hospodárenie s odpadmi, ochrana prírody a kultúrnych pamiatok, zmeny v krajine, životný štýl, naše mesto a obec.

     Zodpovední: všetci vyučujúci

     Termín: august - september 2016

      

     2.         Zapracovanie tém environmentálnej výchovy do prezentovaného  obsahu jednotlivých všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetov v odboroch ZA a SAN.

     Zodpovední: všetci vyučujúci

     Termín: koniec školského roka 2016/2017

      

     3. Využívať edukačné a metodické materiály a programy v oblasti environmentálnej výchovy pri prezentácii učiva jednotlivých predmetov.

     Zodpovední: všetci vyučujúci

     Termín: úloha trvalá do konca školského roka 2016/2017

      

     4. V školskom roku 2016/2017 naďalej  pokračovať  v spolupráci so spoločnosťou ASEKOL v rámci projektu  RECYKLOHRY. Je to školský projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže, kvízy so zameraním na triedenie a recykláciu odpadov, rozvíja vzťah žiakov k životnému prostrediu. V rámci projektu zbierame drobné  aj veľké elektrozariadenia  a batérie. 

     Zodpovedný: PhDr. Andrea Jarabáková

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016/2017

      

     5. Naďalej pokračovať v zbere použitého šatstva v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel, n. o.

     Zodpovedný: PhDr. Andrea Jarabáková

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016/2017

     6. Pokračovať v triedení odpadov  - papier, plasty, elektrozariadenia, batérie,  použité šatstvo s uverejnením  informácií o význame triedenia a recyklácie odpadov.

     Zodpovední: PhDr. Andrea Jarabáková, všetci učitelia, žiaci, zamestnanci školy

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016/2017

      

     7. Využívať separované odpadové materiály na zhotovenie učebných pomôcok, hračiek, sviatočných pozdravov, výzdoby priestorov školy v rámci vyučovania predmetu psychológia, pedagogika  a komunikácia cvičenia.

     Zodpovedné: PhDr. Andrea Jarabáková, vyučujúce predmetu PPK

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016 / 2017

      

     8. Zapojiť sa do organizovaných matematických, výtvarných,  literárnych, športových súťaží zameraných na environmentálnu tématiku.

     Zodpovední: PhDr. Andrea Jarabáková, vyučujúci SJL, TSV, MAT, INF

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016/2017

      

     9. Zabezpečovať aktuálne nástenky a školské relácie pri príležitosti významných dní na nasledovné témy:

     • 16. september - Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
     • 4. október Svetový deň ochrany zvierat
     • 2. február Svetový deň mokradí
     • 21. marec Svetový deň lesov
     • 22. marec Svetový deň vody
     •  apríl Mesiac lesov
     • 1. apríl Medzinárodný deň vtáctva
     • 22. apríl Deň Zeme
     • 3. máj Deň slnka
     • 5. máj Svetový deň životného prostredia
     • 22. máj Medzinárodný deň biodiverzity
     • 8. jún Svetový deň oceánov
     • 29. jún Medzinárodný deň Dunaja
     • 8. júl Svetový deň alergií

     Zodpovední: PhDr. Andrea Jarabáková,  triedni učitelia, ŽŠR

     Termín: úloha trvalá do konca školského roka 2016/2017

      

      

     10. Vysvetliť význam vody pre život, zdokonaliť pitný režim žiakov a učiteľov, pripraviť prezentačnú akciu pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca.

     Zodpovední: PhDr. Andrea Jarabáková, všetci učitelia, žiaci

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016/2017

      

     11. Vyzývať učiteľov, žiakov, zamestnancov školy k šetreniu vodou, elektrickou energiou.

     Zodpovední: všetci zamestnanci školy, žiaci školy

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016/2017

      

     12. Zdokonaliť kvetinovú výzdobu školy živými kvetmi a starostlivosť o ňu.

     Zodpovední: všetci zamestnanci školy, žiaci školy

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016/2017

      

     13. Snažiť sa podľa možnosti zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu.

     Zodpovední: všetci zamestnanci školy, žiaci školy

     Termín: úloha trvalá počas celého školského roka 2016/2017

      

     Vypracovala: PhDr. Andrea Jarabáková, koordinátorka environmentálnej výchovy

     V Dolnom Kubíne 30. 08. 2016