• Plán koordinátora finančnej gramotnosti

    •                                                                                   

     Plán koordinátora finančnej gramotnosti

     Koordinátor: PaedDr. Matúš Takáč

     Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

     Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

     Finančná gramotnosť musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych trendov.

     Pri sprostredkovaní informácií je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu:

     • k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby
     • k hodnotovej orientácii k peniazom
     • k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov
     • k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb

     Hlavné úlohy a ciele:

     • osvojiť všeobecné poznatky a vedomosti veku primeranou formou od intuitívneho a zážitkového osvojenia až po kognitívne poznatky a vedomosti a naopak, od pochopenia pojmov a poznatkov, po zručnosti a ich aplikácie do každodenného života
     • monitorovať, koordinovať, metodicky usmerňovať finančnú gramotnosť v škole
     • spolupracovať s vedením školy a triednymi učiteľmi
     • zameriavať sa na eliminovanie korupčného správania a inej finančnej kriminality
     • oboznámiť sa s projektom „Učitelia učia pre život“ predkladaný riaditeľkou a úspešne schválený MŠVVaŠ. V projekte sa zakúpila  publikácia Základy finančného zdravia a finančnej spoločenskej hry - Finančná odysea

     Hlavné metódy a formy práce:

     • realizujú sa v rámci vyučovacích hodín matematiky v I. až IV. ročníku , riešením úloh
     • rozhovory, inovatívne metódy
     • vhodné využitie tematiky finančná gramotnosť vo všetkých predmetoch
     • monitorovanie správania žiakov a dodržiavanie práv