• Nadpis

   •      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rodičovstvo obrázky

      Charakteristika:

    Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí, zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva. Cieľom VMR je dosiahnuť, aby žiak na základe získaných poznatkov a vybudovaného hodnotového rebríčka konal a správal sa v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti, vedel odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázal v dospelosti vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske, vernosti, úcte, tolerancii, zodpovednosti a dokázal byť zodpovedným a láskavým rodičom.

      Čiastkové ciele:

    • Objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex.
    • Vychovávať žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k príprave na manželstvo a rodičovstvo.
    • Vysvetliť význam dodržiavania vernosti v manželstve /spoločenský, etický, psychologický, zdravotný/.
    • Zvýrazniť vlastnosti potrebné pre manželstvo /tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc/.
    • Poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa.
    • Poukázať na krásu rodičovstva /materstva a otcovstva/.
    • Zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa,
    • Oboznámiť žiakov s priebehom tehotenstva, narodením dieťaťa v úplnej rodine.
    • Oboznámiť žiakov s prirodzenými metódami regulácie počatia.
    • Zdôrazniť žiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interupcie.
    • Viesť žiakov k povinnosti postarať sa o rodičov v starobe /medzigeneračná solidarita/.
    • Objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a iných pohlavne prenosných ochorení, objasniť spôsoby prevencie.
    • Upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti.
    • V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13.12.2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii primeraným spôsobom informovanosť o rizikách, že sa žiaci môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie.

     

   •           

                                                              

        

                                            

   •  Plán aktivít: 2019/20 

   • September:
    Informácie o cieľoch, obsahu a metódach výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

    22.9. Národný pochod za život - zhotovená aktálna nástenka

    Október:

    Aj ja raz budem starý – mesiac úcty k starším -  aktuálna nástenka.

    November:

    2. november Pamiatka zosnulých (Dušičky), Sviečka za nenarodené deti, tradičný novembrový zvyk nvštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Návšteva cintorínov na Všetkých svätých patrí k najstabilnejším tradičným prejavom úcty všetkým zomrelým. 

    17. november - Svetový deň predčasne narodených detí -  aktuálna nástenka, relácia v školskom rozhlase, rozdávanie purpurových stužiek.

    December:

    6.12. Deň sv. Mikuláša - návšteva Zariadenia pre seniorov spojená s kultúrnym programom a rozdávaním darčekov

    Vianočné zvyky a tradície – príprava kultúrneho programu pri príležitosti Vianoc.

    Január:

    Rodina - aktuálna nástenka.

    Február:

    12.2. - Svetový deň manželstiev - dotazník na tému: vzťahy v rodine a názory na manželstvo,14. 2. – Deň zaľúbených, čo je láska.

    Marec:

    25.marec - "Deň počatého dieťaťa". Biela stužka nosením tejto stužky ako symbolu úcty k počatému životu, relácia v školskom rozhlase. 

    Apríl:

    Veľknočné zvyky a tradície, príprava kultúrneho programu - návšteva ZpS a DSS

    Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

    Máj:

    15.5. Medzinárodný deň rodiny. Deň matiek.

    Jún:

    1.1. MDD

    Deň otcov – úcta k otcovi, postavenie otca v rodine.

    Júl - August:

    Prázdniny - obdobie, keď je rodina pokope a nájde si čas na spoločné zážitky.