• Náplň práce koordinátora prevencie

    •  

     Čo je vlastne koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov?

     Koordinátor prevencie je pedagogický zamestnanec – špecialista, ktorý sa zameriava hlavne na primárnu prevenciu negatívnych javov medzi študentami.

     Zvládnutie výchovnej práce koordinátora prevencie predpokladá zvládnutie poznatkov o zdravom životnom štýle u mladých ľudí, ktorý sa môže prejavovať v  ich rodinnom, školskom, aj v širšom spoločenskom prostredí, najmä pri aktivitách vo voľnom čase.

     Dôležitou súčasťou práce koordinátora prevencie ako pedagóga je vedieť hodnotiť žiakov a študentov pri dosahovaní osobne a spoločensky hodnotných cieľov.  

     Na našej škole je koordinátorom  Mgr.Tatiana Olbertová