• .

    • Plán práce predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov    
                                      na šk. rok 2018/19

      

      

     Členovia PK VVP:     Mgr. Alojz Šutý  INF, NAV                                                                                                                                     PhDr. Silvia Rovná, PhD.   PED, SOCH

                                          Mgr. Anna Bušová   NEJ, RUJ, HUV                    

                                          Mgr. Renáta Bočkayová   SJL, OBN                  

                                          Mgr. Štefan Jány  MAT   

                                          Mgr. Eva Hanková   ANJ

                                          Mgr. Petra Karcolová  SJL, DEJ

                                          Ing. Katarína Lofajová  CHE, BIO

                                          Mgr. Tatiana Olbertová  ANJ    
                                          PaedDr. Matúš Takáč  MAT, TEV

                                          Ing. Milan Britvík, PhD.  INF

      

      

      

      Hlavné ciele činnosti PK VVP v šk. roku 2018/19

      

       - Činnosť PK sa riadi všeobecne záväznými právnymi normami a predpismi MŠ SR,
          koncepčnými materiálmi, Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na rok 2018/2019,
          vlastným plánom PK VVP a plánom hlavných úloh ŠVP.

       - PK v spolupráci s vedením školy rieši a riadi  pedagogicko-organizačné a metodické úlohy 
         a problémy svojich predmetov, medzipredmetové vzťahy, tvorivú činnosť svojich členov.

       - PK obsahovo a metodicky pripravuje zadania na ÚFIČ MS a na prijímacie skúšky do 1. roč.

       - PK v spolupráci s vedením školy zabezpečuje modernizáciu fondu učebných pomôcok
         a didaktickej techniky.

      

      

     Stále úlohy PK VVP na šk. rok 2018/19

      

      - Členovia PK budú využívať vo vyučovacom procese inovatívne metódy a formy výučby,

        aplikovať medzipredmetové vzťahy.

      - Maximálne využívať IKT techniku pri vyučovaní jednotlivých predmetov.

      - Rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov.

      - Podporovať voľno-časové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru.

      - Podporovať rozvoj kritického myslenia v duchu humanizmu, tolerancie, ľudských práv, práv
        dieťaťa.
      - Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie,
        extrémizmu a rasizmu.

      - Využívať vplyv médii, hlavne sociálnych médii na vytváranie postojov ku korupcii,
         klientelizmu.

      - Venovať pozornosť multikultúrnej výchove, otázke migrácie.

      - Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy,
         akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí
         a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných detí a žiakov.

      - Podieľať sa na realizácii úloh Národného programu boja proti drogám.

      - Rozvíjať globálne vzdelávanie a environmentálnu výchovu.

      - Propagovať zdravý životný štýl.

      - Vychovávať žiakov k demokratickému občianstvu.

      - Rozvíjať politické názory mládeže na aktuálne spoločenské témy.

      - Zapojiť sa do Európskeho dňa jazykov a tým podporiť jazykovú zdatnosť, záujem o vzdelávanie
        v oblasti jazyka a poznávanie reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

      - Na hodinách cudzích jazykov, ako aj na hodinách slovenského jazyka venovať zvýšenú 
        pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti
        argumentovať a pracovať s informáciami.

      - Organizovať súťaže a podujatia v rámci jednotlivých predmetov – školské kolá a zúčastňovať sa

        vyšších kôl týchto súťaží.

      - Vyučujúce cudzích jazykov napíšu v l. ročníku vstupné testy.

      - Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie
        a podpory učenia sa cudzieho jazyka.

      - Pomoc a usmernenie pri vydávaní šk. časopisu „Uzlík“ a vysielaní šk. rozhlasu.

      - Na konci každého ročníka napísať porovnávacie testy – SJL, ANJ, MAT.

      - Spolupracovať pri príprave študentov k EČ, PFIČ a ÚFIČ MS zo SJL, ANJ a NEJ.

      - Venovať zvýšenú pozornosť slabo prospievajúcim a talentovaným žiakom.
      - Umožniť žiakom prístup k informačným zdrojom. Rozvíjať schopnosti žiakov vyhľadávať,
        hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia
        a samostatnej práce s informáciami.

      - Členovia PK zapoja žiakov do záujmových útvarov.

      - Rozvíjať kompetencie členov PK v oblasti implementácie globálneho rozvojového vzdelávania
        vo vyučovaní jednotlivých predmetov prostredníctvom vzdelávania v akreditovaných 
        programoch MPC či prostredníctvom iných vzdelávacích ponúk a možností.

      - Členovia PK zorganizujú pre žiakov exkurzie a poznávacie zájazdy.

      - Členovia PK uskutočnia vzájomné hospitácie jedenkrát za šk rok.

      - Zamerať hospitačnú činnosť na kontrolu efektivity vých.-vyuč. činnosti, realizáciu reformy

        výchovnovzdelávacieho procesu vo všetkých ročníkoch, na dodržiavanie tematických plánov,
        na spôsoby hodnotenia vedomosti žiakov a využívanie motivačných a aktivujúcich prvkov.

      

      

      

       Úlohy prijaté PK budú vykonávané a kontrolované priebežne počas šk. roka.

      

      

       Dolný Kubín 30.08. 2018                                                 Vypracovala : Mgr. Anna Bušová

                                                                                                                        vedúca PK