• INFO

    •  

     Výchovný poradca  :  Mgr. Anna Bušová

                                                           kabinet č. 314 , 2. poschodie

                                           Konzultačné hodiny : pondelok:  10.30 – 12.30 hod. (príp. dohodou)

                                              kontakt: 0915 410 127

                                                        busovaanna22@gmail.com

                                                      

     Náplň práce výchovného  poradcu

     ● Komunikuje  a spolupracuje:


                                           - s vedením školy,
                                           - s triednymi učiteľmi  (informuje o rôznych  výchovno-vzdelávacích problémoch )
                                           - so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, šikanovanými alebo problémovými žiakmi
                                             pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom,
                                             poruchami učenia a správania, pomáha žiakom adaptovať sa na nové prostredie), 
                                           - s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi).
                                           - s centrami pedagogicko-psychologických  poradní,
                                           - s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
                                           - s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, 
                                           - so špeciálno-pedagogickými poradňami,
                                           - so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci
                                             sociálne ekonomicky slabším rodinám).


     ● Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.

     ● Realizuje kariérne poradenstvo ( pomáha žiakom usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné
                        množstvo informácií).