• POĎAKOVANIE

     • Naša úprimná vďaka patrí Oravskému centru mládeže, o.z. V.I.A.C a vedeniu našej školy, ktorí nám dopriali zažiť tri radostné  dni zamerané na spoznanie a utuženie kolektívu. Čas strávený pre seba, zážitkové aktivity a hry nám umožnili spoznať hodnotu tímovej spolupráce. Ešte raz VEĽKÁ VĎAKA!  Kolektív 1.A

       

       

     • ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ

     • Tento týždeň sa študenti prvých ročníkov zúčastňujú adaptačného programu v zariadení Oravského centra mládeže v Trstenej (Ústie nad Priehradou), ktorý je zameraný na upevnenie triedneho kolektívu, na rozvoj vzájomných medziľudských vzťahov a zlepšenia mentálneho zdravia v kolektíve. Program je postavený na princípoch zážitkovej pedagogiky a budú ho viesť skúsení inštruktori. Tento projekt je podporený programom Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý realizuje V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. V rámci projektu je zabezpečená strava (3x denne), ubytovanie, program, materiálne a technické zabezpečenie. Finančné výdavky sa týkajú len dopravy tam a späť.

     • OCENENÁ MEDAILOU SV. GORAZDA!

     • Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a odbornom raste budúcich zdravotníkov, za starostlivosť o deti a mládež, a rozvíjanie humánnych princípov našej demokratickej spoločnosti v rámci projektu „Mosty k deťom a rodine“, za prácu, ktorá robí dobré meno školstvu Slovenskej republiky, bola 25. 3. 2019 v Bratislave ocenená Medailou sv. Gorazda naša pani profesorka Mgr. Miloslava Turčinová. Toto morálne ocenenie, ktoré patrí medzi najvyššie v rezorte školstva, jej odovzdala ministerka školstva SR Martina Lubyová za účasti nášho pána riaditeľa Mgr. Alojza Šutého. Všetci srdečne blahoželáme a sme hrdí na to, že na našej zdravotníckej škole pôsobili / pôsobia takí pedagógovia!                      

        

     • JEDEN ZA VŠETKÝCH...

     • „Jeden za všetkých, všetci za jedného!“ Takto znelo motto našej záchranárskej výpravy, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 18. 3.  do 20. 3. 2019 v krásnom českom meste Děčín. Prežili sme zaujímavú cestu vlakom, pri ktorej sme upevnili družstvo a samozrejme aj priateľstvo. Mesto Děčín sa nachádza pri nemeckých hraniciach a žijú tam milí a láskaví ľudia, ktorí sa o nás počas pobytu veľmi dobre starali. V utorok 19. 3. prebiehala v nákupnom centre Pivovar súťaž mladých záchranárov. Ako prvé sme vyplnili test a následne sme pokračovali rôznymi modelovými situáciami. Zachránili sme život dievčaťu, ktoré dostalo alergickú reakciu, ale aj žene, ktorá spadla z eskalátora. Hoci sme sa neumiestnili na prvých troch miestach, neboli sme sklamaní, pretože sme sa naučili veľa nových vecí  a zaujímavostí z oblasti zdravotníctva aj  o práci záchranárov. Mali sme prehliadku záchranky a stretnutie s profesionálnymi  záchranármi.  Určite sme si z tejto akcie veľa odniesli a budeme na ňu radi spomínať. Po súťaži sme si vychutnali sladký koláč a poobede sme išli na prehliadku tohto krásneho mesta. Boli to úžasné tri dni strávené spolu s našimi p. profesorkami Mgr. Katarínou Bedrichovou a Mgr. Katarínou Šutou, ktorým veľmi ďakujeme. Veľké poďakovanie patrí aj pani profesorke Mgr. Eve Chomistekovej, ktorá nás na súťaž pripravovala.  Družstvo záchranárov: Zuzana Hýlová (3.A), Paula Chudjáková (3.A), Marek Kurtulík (3.A), Natália Laššáková (2.A), Klára Papajíková (2.B), Kristián Kočička (2.B)

        

     • MÚDROSTI STAROVEKÝCH GRÉKOV

     • Staroveké Grécko bolo kolískou európskej civilizácie. Myšlienkové posolstvo gréckych filozofov je aktuálne dodnes a stále nás inšpiruje. Dôkazom bolo aj divadlo, ktorého sme sa zúčastnili 22. 3. 2019 v MsKS v Dolnom Kubíne. Čo je sizyfovská práca, kto bol Sizyfos, Prometeus, Zeus, Hefaistos a iní? Odpovede mohol získať divák v modernom umeleckom spracovaní divadelného súboru DOBROZVÍŤAZÍ pri ZUŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne. Tohto divadelného predstavenia sme sa zúčastnili v rámci súťažnej prehliadky Neprofesionálneho divadla mladých. Ponúkame niekoľko myšlienok od jedného z najinteligentnejších mužov -  Sokrata...

       

      „Silné mysle diskutujú o myšlienkach, priemerné mysle diskutujú o udalostiach, slabé mysle diskutujú o ľuďoch.“

      „Keď je diskusia stratená, ohováranie sa stáva nástrojom porazeného.“

      „Tajomstvom zmeny je sústrediť všetku svoju energiu nie na boj so starým, ale na budovanie nového.

      „Ja nie som Aténčan ani Grék, ale som občan sveta.“

      „Nerobte iným to, čo vás hnevá, keď vám to robia iní.“

      „Uprednostnite vedomosť pred bohatstvom, lebo je prechodné, to iné je večné.“

      „Ja nemôžem nikoho nič naučiť. Môžem ich len prinútiť myslieť.“

      „Každý skutok má svoje radosti a svoju cenu.“

      „Tajomstvo šťastia, ako vidíš, nenájdeš v tom, že budeš hľadať viac, ale v rozvíjaní schopnosti tešiť sa viac.“

      „Vyplň svoj čas zdokonaľovaním seba samého prostredníctvom spisov iných mužov, tak prídeš ľahko k tomu, na čom druhí tvrdo pracovali.“

      „Pochopiť otázku je polovicou odpovede.“

      „Existuje len jedno dobro - vedomosť, a jedno zlo – ignorácia.“

      „Skutočná múdrosť prichádza ku každému z nás vtedy, keď si uvedomíme, ako málo rozumieme životu, sebe a svetu okolo nás.“

      „Nechajte toho, kto chce pohnúť svetom, aby sa najskôr pohol sám.“

      „Pokiaľ nedostaneš to, čo chceš, trpíš. Keď dostaneš to, čo nechceš, trpíš. Dokonca i keď dostaneš presne to, čo chceš, stále trpíš, pretože si to nemôžeš ponechať navždy.“

      „Tvoja myseľ je tvoja dilema. Nechce sa zmeniť, chce mať slobodu. Bez bolesti, bez záväzkov života a smrti. Ale zmena je zákon a žiadne predstieranie nezmení túto realitu.“

      „Pochopiť otázku je polovičná odpoveď.“

      „Najbohatší je ten, kto je spokojný s málom, lebo spokojnosť je bohatstvom prírody.“

      „Život, ktorý nie je skúšaný, si nezaslúži života.“

      „Závisť je vredom duše.“

      „Poznaj seba samého.“

      „Byť znamená konať.“

      „Niekedy postavíš steny nie preto, aby si ľudí držal vonku, ale aby si videl, kto sa usiluje o to, aby ich zbúral.“

      „Dajte si pozor na neplodnosť zaneprázdneného života.“

      „Vzdelávanie je zapálením plameňa, nie plnením budovy.“

      „Myseľ je všetko. To, čo si myslíte, tým sa stanete.“

      „Viem, že nič neviem.“

      „Buď pomalý, keď sa náhliš do priateľstva, ale keď si v ňom, pokračuj pevne a verne.“

      „Zvedavosť je počiatkom múdrosti.“

      „Buď takým, akým sa chceš stať.“

      „Deti dnes milujú luxus. Majú zlé spôsoby, pohŕdajú autoritou, nemajú rešpekt k starším a rady rozprávajú tam, kde sa má cvičiť.“

      „Najlepším spôsobom ako žiť v tomto svete s úctou, je byť tým, kým predstierame, že sme.“

       

       

        

     • POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA SOČ

     •  

      Janka Juráňová z 3. A triedy si pod odborným vedením Ing. Kataríny Lofajovej 18. 3. 2019 vybojovala postup do krajského kola STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI s témou „Káva a jej vplyv na náš organizmus“. Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole! Práca je nesmierne zaujímavá, a to nielen pre milovníkov kávy. Bližšie informácie aj rozhovor s autorkou a jej konzultantkou si budete môcť prečítať v novom čísle časopisu Uzlík.

        

     • PREVENCIA - SPRÁVNA CESTA

     • Šikana v súčasnosti patrí medzi najviac  diskutované témy v školách. Je to citlivá  téma, ktorá zasiahne nielen samotného žiaka, ktorý je šikanovaný, ale aj jeho spolužiakov, učiteľov a rodičov. Následky šikany  ovplyvnia  dieťa  na celý život. Mnohé z nich si ani neuvedomujú, že páchajú trestný čin. Berú to ako zábavku, alebo vyplnenie  voľného času v škole. Dôležité je hlavne predchádzať týmto sociálno-patologickým javom.  Na našej škole sa 4.2. 2019 v triede II.B. konala prednáška, ktorá bola zameraná na prevenciu šikany a iných sociálno-patologických javov. Prednášku realizoval  kpt. Mgr. Tibor Šándor, ktorý veľmi jednoducho, citlivo a  zaujímavo  žiakom vysvetlil všetko o  páchaní trestnej činnosti, o šikane a o sankciách.   Na spestrenie celej prednášky uviedol rôzne príklady zo života a z  praxe. Žiakom sa celá prednáška  veľmi páčila. Dúfam, že  v blízkej budúcnosti na našej škole  nebudeme musieť  riešiť problém šikany alebo iných sociálno- patologických javov. Mgr. Eva Chomisteková

     • PRVÁ POMOC nielen na vyučovacích hodinách

     • Ohrozenie života každého z nás môže nastať kdekoľvek, kedykoľvek a v ktorúkoľvek hodinu. V takýchto chvíľach rozhodujú sekundy a minúty, aby človek – laik alebo zdravotník poskytol čo najrýchlejšiu  a najlepšiu prvú pomoc. Každých päť sekúnd  zomrie na svete človek na následky nejakého zranenia, lebo mu nebola včas poskytnutá  prvá pomoc.  Každý  z nás  sa môže ocitnúť v situácii, v ktorej budeme  potrebovať prvú pomoc. Nielen na vyučovaní sa učia naši  žiaci prvú pomoc, ale aj  v rámci mimoškolskej činnosti prebieha krúžok „Prvá pomoc“. Na tomto krúžku žiaci poskytujú prvú pomoc na rôznych modelových situáciách. Vedia, ako majú v daných situáciách konať a  čo najrýchlejšie a najlepšie poskytnúť prvú pomoc. Žiaci získajú veľa vedomostí a praktických zručností na poskytovanie prvej pomoci v reálnom živote. Mgr. Eva Chomisteková

     • ORAVSKÉ DIVADELNÉ DNI 2019

     • Dňa 22. 3. 2019 o 12,15 hod. sa žiaci 1. A, 1. B a 2. B triedy zúčastnia divadelného predstavenia v MsKS v Dolnom Kubíne. Vstupné hradí škola. Tešíme sa!

     • Darujte 2% + iný dar = veľké plus pre Vaše deti

     • Našim cieľom je nainštalovať do každej triedy a učebne rolety, ktoré by zabezpečili správnu klímu v letných mesiacoch a zároveň tienenie, pre využitie premietania cez videoprojekciu na vyučovaní.

      Ďakujeme za akýkoľvek finančný príspevok z 2% dane prípadne aj príspevok ako dar na rodičovské združenie.

      ÚČET na PODPORU a MIMORIADNE DARY:

      Rodičovské združenie:  SK92 7500 0000 004007214181

      do správy pre prijímateľa uveďte – dar a svoje meno.

      AKO POSTUPOVAŤ:

      1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
      2. Odovzdajte tlačivo na poukázanie 2% z dane svojmu zamestnávateľovi, ktoré je tu priložené.