Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Výchovný poradca

 

Výchovný poradca  :  Mgr. Anna Bušová

                                                      kabinet č. 314 , 2. poschodie

                                      Konzultačné hodiny : pondelok:  10.30 – 12.30 hod. (príp. dohodou)

                                         kontakt: 0915 410 127

                                                   busovaanna22@gmail.com

                                                 

Náplň práce výchovného  poradcu

● Komunikuje  a spolupracuje:


                                      - s vedením školy,
                                      - s triednymi učiteľmi  (informuje o rôznych  výchovno-vzdelávacích problémoch )
                                      - so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, šikanovanými alebo problémovými žiakmi
                                        pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom,
                                        poruchami učenia a správania, pomáha žiakom adaptovať sa na nové prostredie), 
                                      - s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi).
                                      - s centrami pedagogicko-psychologických  poradní,
                                      - s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
                                      - s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, 
                                      - so špeciálno-pedagogickými poradňami,
                                      - so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci
                                        sociálne ekonomicky slabším rodinám).


● Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.

● Realizuje kariérne poradenstvo ( pomáha žiakom usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné
                   množstvo informácií).