Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Školské odbory

Informácie z odborov

Informácie z odborov:

 

Najnovšie informácie: 

POSKYTOVANIE BEZÚROČNÝCH PÔŽIČIEK ČLENOM ZVÄZU


Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom zväzu

OZPŠaV na Slovensku v roku 2019 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku

(ďalej „pôžička“) termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31.05.2019. Kompletné vyplnené údaje

žiadosti a prílohy podľa predtlače zasielajte na adresu: OZ PŠaV na Slovenku, Vajnorská 1,

815 70 Bratislava.

Žiadosti vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov úradu zväzu a združení zväzu, ktorá postupuje podľa

zásad poskytovania pôžičiek. Po vyhodnotení budú úspešní žiadatelia oboznámení s návrhom zmluvy

a ďalším postupom.

Prílohy:

-    tlačivo: prílohy na vypísanie

O tejto skutočnosti budú informovaní jednotliví predsedovia OZ prostredníctvom svojich predsedov.


 

 

Poskytovanie bezúročných pôžičiek pre členov OZPŠaV

Zásady poskytovania návratnej bezúročnej peňažnej pôžičky z prostriedkov OZ PŠaV

Žiadosť o poskytnutie návratnej bezúročnej peňažnej pôžičky

Prílohy k žiadosti 

 

Milí kolegovia, dávam do pozornosti zmodernizovanú stránku odborov www.ozpsav.sk 

a ich facebookovú stránku  https://www.facebook.com/skolskiodborari/?fref=ts

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-366