Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Čitateľská gramotnosť

Vymedzenie pojmu čitateľská gramotnosť

"Pojem čitateľskej gramotnosti nie je nič nové ani revolučné. Ide jednoducho o prijímanie informácií, zážitkov aj emócíí, ktoré získavame čítaním textov, literárnych diel a iných zdrojov informácií. Zároveň získavame schopnosť orientovať sa v texte, hľadať kľúčové slová, analyzovať pointy a súvislosti, logicky argumentovať... Nenásilnou formou tak rozvíjame kritické myslenie i rebríček skutočných ľudských hodnôt."

Mgr. R. Bočkayová

Pojem čitateľská gramotnosť bol zavedený medzinárodnými štúdiami gramotnosti PIRLS a PISA. Pri čitateľskej gramotnosti sa hlavný dôraz kladie na funkčný charakter čítania za účelom rýchleho získavania a efektívneho spracovania informácií. Čitateľská gramotnosť sa prelína s ďalšími oblasťami gramotnosti (prírodovedná, matematická, informačná, sociálna a ďalšie), preto je jej rozvoj veľmi dôležitý pri osvojovaní zručností, rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších vzdelávacích oblastiach.

Čitateľská gramotnosť je celoživotne sa rozvíjajúca vybavenosť človeka vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, postojmi a hodnotami potrebnými pre využívanie všetkých druhov textov v rozličných individuálnych i sociálnych kontextoch. Prelína sa v nej viacero rovín, napríklad:

VZŤAH K ČÍTANIU

Predpokladom pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je potešenie z čítania a vnútorná potreba čítať.

DOSLOVNÉ POROZUMENIE

Čitateľská gramotnosť stavia na schopnosti dekódovať písané texty a vytvárať porozumenie na doslovnej úrovni so zapojením doterajších znalostí a skúseností.

VYVODZOVANIE A HODNOTENIE

Čitateľsky gramotný človek musí vedieť vyvodzovať z prečítaného textu závery a posudzovať (kriticky hodnotiť) texty z rôznych hľadísk vrátane sledovania autorových zámerov.

METAKOGNÍCIA

Súčasťou čitateľskej gramotnosti je schopnosť a návyk sebaregulácie, t. j. schopnosť reflektovať zámer vlastného čítania, v súlade s ním voliť texty a spôsob čítania, sledovať a vyhodnocovať vlastné porozumenie čítanému textu a zámerne voliť stratégie pre lepšie porozumenie, prekonávanie náročnosti obsahu i zložitosti vyjadrenia.

PODELIŤ SA

Čitateľsky gramotný človek je pripravený podeliť sa o svoje zážitky, porozumenie a pochopenie textu s ďalšími čitateľmi. Svoje pochopenie textu porovnáva s jeho spoločensky akceptovanými interpretáciami, všíma si zhody a premýšľa o rozdieloch.

APLIKÁCIA

Čitateľsky gramotný človek využíva čítanie na sebarozvoj, ako aj k vlastnému rozhodovaniu a konaniu a čítanie bohato zúročuje v celom svojom živote vo všetkých jeho dimenziách.

Význam čitateľskej gramotnosti

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. Čítanie trénuje a cibrí lineárne, postupné, sekvenčné myslenie, ako aj sústredenosť a koncentráciu. Vytvára u ľudí návyk a spôsobilosti, ktoré tvoria základ tvorivého myslenia, obohacujú ich vlastnú životnú filozofiu a zdokonaľujú ich schopnosť riešiť a zvládať osobné problémy na základe otvoreného myslenia, ktoré nie je uzavreté v nemenných obsahoch.

Tri aspekty čitateľskej gramotnosti:

 získavanie informácií,

 vytváranie interpretácie,

 posúdenie textu.

Prvé dva aspekty zaisťujú zručnosti, ktoré čitateľ uplatňuje pri práci so samotným textom, tretí aspekt vyžaduje predovšetkým znalosti, ktoré si žiak osvojil už predtým alebo v inom prostredí.

Zdroj: Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti

 

Ciele koordinátora čitateľskej gramotnosti na SZŠ v Dolnom Kubíne

 

"Počas celého školského roka

rozvíjať u žiakov na jednotlivých predmetoch čitateľskú gramotnosť,

spolupracovať so školskou knižnicou, RR časopisu Uzlík a Vysielaním študentského rozhlasu,

využívať medzipredmetové vzťahy a konkrétne prierezové témy, ktoré motivujú žiakov k hlbšiemu získavaniu informácií, lebo efektívne spájajú teóriu s praxou,

motivovať žiakov k čítaniu kníh nielen počas šk. roka, ale aj v čase prázdnin,

podporovať tvorivosť žiakov a rozvoj ich schopností a záujmov,

zapájať žiakov do súťaží (vlastná tvorba, vlastná prezentácia textu, SOČ a iné),

spájať čitateľské skúsenosti a zážitky s tvorivosťou a záujmami žiakov,

rozvíjať kritické myslenie v súvislosti s čitateľským zážitkom nielen beletrie a náučnej literatúry, ale aj článkov na internete a informácií z masmédií,

učiť žiakov selektovať a kriticky zhodnotiť informácie z rôznych zdrojov,

viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu,

učiť sa učiť,

dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastných názorov, čitateľských skúseností, kritického zhodnotenia praktickej skúsenosti,

poukazovať na bohatstvo múdrosti staršej literatúry, komparatívne hodnotiť súčasné umelecké trendy a populistické divadelné, filmové alebo knižné prezentácie,

dávať priestor žiakom na vyjadrenie vlastných osobných skúseností a zážitkov,

tvorivo-humanistickým princípom spolupracovať so žiakmi v edukačnom procese aj v mimoškolskej činnosti."

Mgr. R. Bočkayová

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ JE SÚČASŤOU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU A JEDNOTLIVÉ VYUČOVACIE PREDMETY JU KONKRETIZUJÚ VO SVOJOM UČEBNOM PLÁNE.

 

Plán koordinátora čitateľskej gramotnosi počas šk. roka 2019/2020 s možnosťou  doplnenia na základe tvorivosti učiteľov a žiakov

Meno: Mgr. Renáta Bočkayová

Koordinátorka pre čitateľskú gramotnosť

Cieľ na tento šk. rok: Čitateľskými zážitkami rozvíjať v žiakoch ľudskosť a skutočné ľudské hodnoty

Termín

Názov akcie

Cieľ akcie

Organizátor

Cieľová skupina

Cieľ splnený / nesplnený

Zhodnotenie akcie

XI.

Talent SZŠ

Rozvíjať kreativitu žiakov a ich záujmy

ŽŠR, časopis Uzlík, školská  knižnica

Všetci žiaci školy

 

 

 

XII.

Vianočná akadémia

(dramatizácia lit. diel, prezentácia vl. tvorby)

Rozvíjať kreativitu žiakov, komunikačné a prezentačné  schopnosti

ŽŠR, časopis Uzlík, školská  knižnica

Všetci žiaci školy

 

 

 

I.

(od začiatku šk. roka výber žiackych prác)

Štúrovo pero (súťaž stredoškolských časopisov a novinárskych prác, súťaž o cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne a o cenu Literárneho fondu)

Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

Krajská knižnica vo Zvolene, Televízia Markíza, MŠ SR

Všetci žiaci školy

 

 

 

III.

Prečítaj si knihu...

(prečítať knihu a vytvoriť literárno-výtvarnú recenziu)

Rozvíjať čit. gramotnosť, tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

Kabinet SJL

  1. – 3. roč.

 

 

VI.

Lit. - historická exkurzia

Rozvíjať národné povedomie

Vyučujúci SJL/OBN/ETV

  1. – 2. roč.

 

 

 

Plán koordinátora čitateľskej gramotnosi počas šk. roka 2018/2019 s možnosťou  doplnenia na základe tvorivosti učiteľov a žiakov

 

Termín

Názov akcie

Cieľ akcie

Potreby na zabezpečenie akcie

Cieľová skupina

September

Záložka do knihy spája slovenské školy

Celoslovenská lit. súťaž "Viem, čím budem a prečo"

 

 

 

 

Dialekt našich obcí

Rozvíjať vzťah ku knihám

Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

Rozvíjať nár. povedomie a vzťah ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov

Farebné výkresy, pastelky, nožnice, kancelársky papier, PC

Žiaci školy

Október

Oravský mikrofón

Rozvíjať komunikačné  a prezentačné  schopnosti

Kancelársky papier, PC

Výber žiakov školy

November

Talent SZŠ

Rozvíjať kreativitu žiakov a ich záujmy

Finančné prostriedky na ceny a zabezpečenie akcie

Žiaci školy

December

Vianočná besiedka (dramatizácia lit. diel, prezentácia vlastnej tvorby)

 

Projekt ĽUDSKÉ PRÁVA

Rozvíjať kreativitu žiakov, komunikačné a prezentačné  schopnosti

Upevňovať vedomosti o ľudských právach

Finančné prostriedky na  zabezpečenie akcie

 

 

Kancelársky papier, PC, dataprojektor, pastelky, farebný papier

Žiaci školy

 

 

 

Žiaci 2. roč.

Január

(od začiatku šk. roka výber žiackych prác)

Štúrovo pero (súťaž stredoškolských časopisov, súťaž o cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne a o cenu Literárneho fondu)

Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

Kancelársky papier, PC, finančné prostriedky na vydanie nového č. časopisu

 

Žiaci školy

 

Február

Súťaže vo vlastnej tvorbe Mladý Slovák

Hviezdoslavov Kubín

Môj slov. športový idol

Najkrajší čitateľský denník Literárna súťaž Paulinyho Turiec

Rozvíjať kreativitu žiakov, komunikačné a prezentačné  schopnosti

 

Kancelársky papier, PC, dataprojektor, pastelky, farebný papier

Žiaci školy

Marec

Prečítaj si knihu

(prečítať knihu a vytvoriť literárno-výtvarnú recenziu)

Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

Kancelársky papier, pastelky, farebný papier

Žiaci školy

Apríl

Súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Kežmarok

Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

Kancelársky papier, PC,

Žiaci školy

Máj

Vajanského Martin

Rozvíjať kultúru slova

Kancelársky papier, PC,

Žiaci školy

Jún

Lit. – historická exkurzia v MT/DK

Celoslovenská lit. súťaž Mladá slovenská poviedka

Rozvíjať národné povedomie

Rozvíjať tvorivosť žiakov a zdokonaľovanie sa v kultúre materinského jazyka

Finančné prostriedky na  zabezpečenie akcie

Kancelársky papier, PC,

Žiaci 1. roč.

 

Žiaci školy

Júl,august

Prázdninujem s knihou (čítanie je zábava)

Rozvíjať vzťah ku knihám

 

 

Rozvíjať vzťah ku knihám