Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

STRAVOVANIE ŽIAKOV STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY je na základe dohody v jedálni ZŠ P. Škrabáka.

Aktuálny jedálny lístok a bližšie info nájdete TU:

JEDÁLNY LÍSTOK

Na základe schváleného VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/ 2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/ 2013 riaditeľka ZŠ P. Škrabáka , Dolný Kubín určuje s platnosťou od 1. januára 2017 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálne na mesačné náklady za stravovanie žiakov a dospelých  osôb v školskej jedálni nasledovne:  

Školská jedáleň

 

Stravná Jednotka EUR   

Režijné náklady paušálne mesačne EUR

       
     

(2. stupeň ZŠ)  

desiata 

0,30

0.-

obed

1,09

2.-

Zamestnanci škôl a školských zariadení  

desiata 

0,30

0.-

obed

1,19

1,18

       
     

Poznámka:

Príspevok na úhradu režijných nákladov sa podľa článku 6, odsek 5 VZN 5/2013 uhrádza paušálne-mesačne finančnou čiastkou 2 ,-€. Podľa odseku 6 VZN sa režijné náklady neuhrádzajú vtedy, ak žiakovi v sledovanom období nebolo  poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.

Tento príspevok  sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr posledný deň v mesiaci na účet školskej jedálne 21330332/0200 bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou

Zálohové mesačné platby:

Desiata:                         6.- €

Žiaci 2. stupňa ZŠ:         23.- €

Zamestnanci školy:        23.- €

Platba za deti v hmotnej núdzi:

Obedy

Denný poplatok

Dotácia

Zákonný zástupca

Režijné náklady

Mesačná platba

           

5. – 9. roč. (2. stupeň ZŠ)

1,09 €

1.- €

0,09 €

2.- €

3,80 €

                                              

 

Podrobnejšie informácie TU

Tel. kontakt: 5832520

 Zálohové mesačné platby na číslo účtu:

IBAN SK33 0200 0000 0000 2133 0332

Poznámka:

Vyhradzujeme si právo zmeny stravy jedálneho lístka na základe zmeny dodaného tovaru.

          Mgr. M. Kubisová, riaditeľka školy