Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Čitateľská gramotnosť

Vymedzenie pojmu čitateľská gramotnosť

"Pojem čitateľskej gramotnosti nie je nič nové ani revolučné. Ide jednoducho o prijímanie informácií, zážitkov aj emócíí, ktoré získavame čítaním textov, literárnych diel a iných zdrojov informácií. Zároveň získavame schopnosť orientovať sa v texte, hľadať kľúčové slová, analyzovať pointy a súvislosti, logicky argumentovať... Nenásilnou formou tak rozvíjame kritické myslenie i rebríček skutočných ľudských hodnôt."

Mgr. R. Bočkayová

Pojem čitateľská gramotnosť bol zavedený medzinárodnými štúdiami gramotnosti PIRLS a PISA. Pri čitateľskej gramotnosti sa hlavný dôraz kladie na funkčný charakter čítania za účelom rýchleho získavania a efektívneho spracovania informácií. Čitateľská gramotnosť sa prelína s ďalšími oblasťami gramotnosti (prírodovedná, matematická, informačná, sociálna a ďalšie), preto je jej rozvoj veľmi dôležitý pri osvojovaní zručností, rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších vzdelávacích oblastiach.

Čitateľská gramotnosť je celoživotne sa rozvíjajúca vybavenosť človeka vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, postojmi a hodnotami potrebnými pre využívanie všetkých druhov textov v rozličných individuálnych i sociálnych kontextoch. Prelína sa v nej viacero rovín, napríklad:

VZŤAH K ČÍTANIU

Predpokladom pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je potešenie z čítania a vnútorná potreba čítať.

DOSLOVNÉ POROZUMENIE

Čitateľská gramotnosť stavia na schopnosti dekódovať písané texty a vytvárať porozumenie na doslovnej úrovni so zapojením doterajších znalostí a skúseností.

VYVODZOVANIE A HODNOTENIE

Čitateľsky gramotný človek musí vedieť vyvodzovať z prečítaného textu závery a posudzovať (kriticky hodnotiť) texty z rôznych hľadísk vrátane sledovania autorových zámerov.

METAKOGNÍCIA

Súčasťou čitateľskej gramotnosti je schopnosť a návyk sebaregulácie, t. j. schopnosť reflektovať zámer vlastného čítania, v súlade s ním voliť texty a spôsob čítania, sledovať a vyhodnocovať vlastné porozumenie čítanému textu a zámerne voliť stratégie pre lepšie porozumenie, prekonávanie náročnosti obsahu i zložitosti vyjadrenia.

PODELIŤ SA

Čitateľsky gramotný človek je pripravený podeliť sa o svoje zážitky, porozumenie a pochopenie textu s ďalšími čitateľmi. Svoje pochopenie textu porovnáva s jeho spoločensky akceptovanými interpretáciami, všíma si zhody a premýšľa o rozdieloch.

APLIKÁCIA

Čitateľsky gramotný človek využíva čítanie na sebarozvoj, ako aj k vlastnému rozhodovaniu a konaniu a čítanie bohato zúročuje v celom svojom živote vo všetkých jeho dimenziách.

Význam čitateľskej gramotnosti

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. Čítanie trénuje a cibrí lineárne, postupné, sekvenčné myslenie, ako aj sústredenosť a koncentráciu. Vytvára u ľudí návyk a spôsobilosti, ktoré tvoria základ tvorivého myslenia, obohacujú ich vlastnú životnú filozofiu a zdokonaľujú ich schopnosť riešiť a zvládať osobné problémy na základe otvoreného myslenia, ktoré nie je uzavreté v nemenných obsahoch.

Tri aspekty čitateľskej gramotnosti:

 získavanie informácií,

 vytváranie interpretácie,

 posúdenie textu.

Prvé dva aspekty zaisťujú zručnosti, ktoré čitateľ uplatňuje pri práci so samotným textom, tretí aspekt vyžaduje predovšetkým znalosti, ktoré si žiak osvojil už predtým alebo v inom prostredí.

Zdroj: Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti

 

Ciele koordinátora čitateľskej gramotnosti na SZŠ v Dolnom Kubíne

 

"Počas celého školského roka

rozvíjať u žiakov na jednotlivých predmetoch čitateľskú gramotnosť,

spolupracovať so školskou knižnicou, RR časopisu Uzlík a Vysielaním študentského rozhlasu,

využívať medzipredmetové vzťahy a konkrétne prierezové témy, ktoré motivujú žiakov k hlbšiemu získavaniu informácií, lebo efektívne spájajú teóriu s praxou,

motivovať žiakov k čítaniu kníh nielen počas šk. roka, ale aj v čase prázdnin,

podporovať tvorivosť žiakov a rozvoj ich schopností a záujmov,

zapájať žiakov do súťaží (vlastná tvorba, vlastná prezentácia textu, SOČ a iné),

spájať čitateľské skúsenosti a zážitky s tvorivosťou a záujmami žiakov,

rozvíjať kritické myslenie v súvislosti s čitateľským zážitkom nielen beletrie a náučnej literatúry, ale aj článkov na internete a informácií z masmédií,

učiť žiakov selektovať a kriticky zhodnotiť informácie z rôznych zdrojov,

viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu,

učiť sa učiť,

dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastných názorov, čitateľských skúseností, kritického zhodnotenia praktickej skúsenosti,

poukazovať na bohatstvo múdrosti staršej literatúry, komparatívne hodnotiť súčasné umelecké trendy a populistické divadelné, filmové alebo knižné prezentácie,

dávať priestor žiakom na vyjadrenie vlastných osobných skúseností a zážitkov,

tvorivo-humanistickým princípom spolupracovať so žiakmi v edukačnom procese aj v mimoškolskej činnosti."

Mgr. R. Bočkayová

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ JE SÚČASŤOU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU A JEDNOTLIVÉ VYUČOVACIE PREDMETY JU KONKRETIZUJÚ VO SVOJOM UČEBNOM PLÁNE.

 

Plán koordinátora čitateľskej gramotnosi počas šk. roka 2017/2018 s možnosťou ich doplnenia na základe tvorivosti učiteľov a žiakov

September

Záložka do knihy spája slovenské školy, PRO SLAVIS - celoslov. súťaž štud. časopisov

Október

Oravský mikrofón, tvorivosť žiakov,celoslovenská lit. súťaž "Viem, čím budem a prečo", projekt HOLOKAUST 

November

Talent SZŠ

December

Vianočná besiedka (dramatizácia lit. diel, prezentácia vlastnej tvorby), projekt ĽUDSKÉ PRÁVA

Január

Štúrovo pero (súťaž stredoškolských časopisov, súťaž o cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne a o cenu Literárneho fondu)

Február

Súťaže vo vlastnej tvorbe, Mladý Slovák, Hviezdoslavov Kubín, Môj slov. športový idol, Najkrajší čitateľský denník, literárna súťaž Paulinyho Turiec

Marec

Beseda so spisovateľom, súťaž „Prečítaj knihu a nakresli komiks“, školská súťaž "Čítame, píšeme, kreslíme

Apríl

Súťaž pre prvé ročníky – „Ja čítam, ty čítaš. Kto je najlepší?“, Literárny Kežmarok

Máj

„Myslím, teda som“ - súťaž tvorivosti a kritického myslenia (1. – 3.roč.)

Jún

Lit. – historická exkurzia v MT/DK. celoslovenská lit. súťaž Mladá slovenská poviedka

Júl, august

Prázdninujem s knihou, čítanie je zábava