• Pedagogickí zamestnanci školy

   • PhDr. Silvia Rovná, PhD.
   • PhDr. Silvia Rovná, PhD.
    Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
    Učiteľka odborných predmetov
    Web stránka
   • PhDr. Iveta Košarišťanová
   • PhDr. Iveta Košarišťanová
    Zástupkyňa pre praktické vyučovanie
    Učiteľka odborných predmetov
    Web stránka
   • Mgr. Katarína Bedrichová
   • Mgr. Katarína Bedrichová
    Učiteľka odborných predmetov
    Koordinátorka dobrovoľníckej činnosti
   • Mgr. Renáta Bočkayová
   • Mgr. Renáta Bočkayová
    Učiteľka predmetov SJL, OBN, ETV
    Vedúca predmetovej komisie VVP
    Koordinátorka čitateľskej gramotnosti
    Web stránka
   • Mgr. Lenka Dančová Holečková
   • Mgr. Lenka Dančová Holečková
    Triedna učiteľka I.V
    Učiteľka odborných predmetov
   • Mgr. Daniela Janoľová
   • Mgr. Daniela Janoľová
    Triedna učiteľka II.V
    Učiteľka odborných predmetov
    Koordinátorka dobrovoľníctva
    Web stránka
   • PhDr. Andrea Jarabáková
   • PhDr. Andrea Jarabáková
    Učiteľka odborných predmetov
    Vedúca predmetovej komisie OP
    Koordinátorka dobrovoľníctva
    Web stránka
   • Mgr. Petra Karcolová
   • Mgr. Petra Karcolová
    Triedna učiteľka II.A
    Učiteľka predmetov SJL, DEJ, ANJ
    Koordinátorka environmentálnej výchovy
    Koordinátorka ŽŠR
    Web stránka
   • Mgr. Jana Lissová
   • Mgr. Jana Lissová
    Triedna učiteľka III.A
    Učiteľka odborných predmetov
    Predseda odborov
    Web stránka
   • Mgr. Ľudmila Michalicová
   • Mgr. Ľudmila Michalicová
    Triedna učiteľka I.A
    Učiteľka odborných predmetov
    Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu
    Web stránka
   • Mgr. Tatiana Olbertová
   • Mgr. Tatiana Olbertová
    Triedna učiteľka III.B
    Učiteľka predmetu ANJ
    Koordinátorka prevencie sociálno - patologických javov
    Web stránka
   • Mgr. Margita Snováková
   • Mgr. Margita Snováková
    Triedna učiteľka IV.A
    Učiteľka odborných predmetov
    Koordinátorka DofE
    Predseda Rady školy
    Web stránka
   • PaedDr. Matúš Takáč
   • PaedDr. Matúš Takáč
    Učiteľ predmetov TEV, FYZ
    Koordinátor športových aktivít
    Web stránka
   • PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
   • PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
    Triedna učiteľka I.B
    Učiteľka odborných predmetov
    Výchovný a karierový poradca
   • Mgr. Lívia Záhorová
   • Mgr. Lívia Záhorová
    Učiteľka odborných predmetov
    Koordinátorka environmentálnej výchovy