• Zdravotnícky asistent

   • PROFIL ABSOLVENTA

     

    Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

    Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce.

    V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený

    a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

     Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

    Absolvent študijného odboru je pripravený:

    - realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,

    - spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,

    - podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,

    - poskytovať odbornú prvú pomoc,

    - vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

    Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme.

    Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

     

    Základné údaje o štúdiu 53 56 M zdravotnícky asistent, 53 56 N zdravotnícky asistent

    Dĺžka štúdia:

    4 roky

    2 roky

    Forma štúdia:

     

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Externé- večerné štúdium pre absolventov strednej školy

    Vyučovací jazyk 

    slovenský jazyk

    Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

    Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

    Úplné stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

    Podmienky na prijatie

    do študijného odboru:

    Do študijného odboru zdravotnícky asistent môžu byť

    prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu

    v odbore.

    Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť

    pripojené k prihláške.

    Profilové predmety na prijímacie skúšky:

    - slovenský jazyk a literatúra

    - prírodopis/ biológia

    Spôsob ukončenia vzdelávania

    a prípravy:

    Maturitná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

    Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Absolvent v zmysle nariadenia vlády č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania je oprávnený používať profesijný titul "zdravotnícky asistent", ktorý používa osoba odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.

    Poskytnutý stupeň vzdelania:

     

     

    Úplné stredné odborné vzdelanie

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

    Zdravotnícky asistent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa

    uplatní v zariadeniach zdravotnej starostlivosti

    a v zariadeniach sociálnych služieb.

    Možnosti ďalšieho štúdia

    Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského

    štúdia.

    Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa

    platnej legislatívy MZ SR

     

    V prípade záujmu o štúdium klik: Prijímacie konanie