• Stravovanie

  • ORGANIZÁCIA STRAVOVANIA v školskom roku 2023-2024

    

   Obedy sa varia v školskej jedálni SOŠP Kňažia a vydávajú sa v priestoroch 

   Výdajne školských jedál na SZŠ v čase veľkých prestávok od11:00 - 13:45 hod. 

    

   Pre výdaj stravy je potrebný čip alebo ISIC. Výdaj stravy je pre stravníka, ktorý si objednal obed.

   OBJEDNÁVKA STRAVY: ideálne 24 hodín dopredu najneskôr do 13:00 hod. cez edupage.


   V núdzovom prípade telefonicky ráno do 6:15 hod. poobede do 14:00 hod. - na t. č. 0905 754 413

   SPÔSOB ÚHRADY: bankovým prevodom


   Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca na

   č. ú.: IBAN: SK90 8180 0000 0070 0048 3999 – štátna pokladňa

   Denný poplatok za stravu pre žiakov ŠJ - obed : 2,60 € (potraviny 1,90 € + 0,70 € réžia)

   Mesačný poplatok – obed: 52,00- €

   Stravník si obed môže objednať až po pripísaní úhrady na účet ŠJ. Pri platbe je

   nutné uviesť do poznámky meno žiaka, na ktorého bude platba pripísaná!

   Za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje a stravník je sám zodpovedný za

   včasné prihlásenie a odhlásenie sa zo stravy cez aplikáciu edupage.

   V ŠJ je ZAKÁZANÉ naberať stravu do iných nádob (OBEDÁR), ako na to určených

   (TANIER) zamestnancami ŠJ. Stravu si môže stravník sám preložiť z taniera do inej

   nádoby a to mimo výdajného okienka.


   Andrea Labdová - vedúca školskej jedálne


   jedalen@sospknazia.sk
    

   V prípade potreby sa môžete informovať aj na sekretariáte školy u p. Mgr. Mlynarčíkovej.

    

   Aktuálny jedálny lístok: https://szsdk.edupage.org/menu/?what=stravnici_obedy

    

   Prihlášku, platbu a objednávku na obedy si viete vyriešiť tu:

   https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/556

   Prihláška na stravu

   Odhláška z odberu obedov