• Stravovanie

  • ORGANIZÁCIA STRAVOVANIA v školskom roku 2020-2021

   (akutalizácia k 6.11. 2020 zmeny v platbe za obedy !!! )

   Obedy sa varia v školskej jedálni SOŠP Kňažia a vydávajú sa v priestoroch Výdajne školských jedál na SZŠ od 11:00 hod. do 14:00 hod. 

   Aktuálny jedálny lístok

   Obedy sa odhlasujú cez web-stránku / mobilnú aplikáciu do 14:00 hod. deň vopred.

   V prípade ochorenia je možné odhlásiť stravu len formou SMS na t.č. 0905 754 413  (kuchyňa Kňažia) do 6:00 hod. v daný deň (v SMS uveďte svoje meno, školu a triedu)

   Za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje !!!

   Obedy sa vydávajú len cez vyučovacie dni pre stravníkov s čipom alebo ISIC kartou podľa určeného harmonogramu tried - oznam je na dverách jedálne.

   (ak stravník zabudne čip je potrebné dokázať, že obed je objedaný cez svoju aplikáciu v mobile alebo cez stránku edupage na sekretariáte riaditeľa školy pred vydávaním obedov)

   PLATBA za obedy ZMENA !!! 

   aktuálne nie je potrebné posielať úhrady za obedy a zároveň je potrebné zmeniť platbu za obedy - bude sa uhrádzať na účet jedálne v Kňažej.

   Od dňa pokračovania vyučovania v škole budú tiež zmenené podmienky úhrad za obedy (predpoklad od 1.12. 2020).

   Platobné podmienky sú stanovené jedálňou v SOŠP Kňažia - odkiaľ odoberáme obedy.

   PODMIENKY A NOVÝ ÚČET NA ÚHRADU OBEDOV:
   Platby za obedy v školskej jedálni sa platia zálohovo vždy do 20. dňa v mesiaci a mesiac vopred.
   Zálohová platba je 31,20 € (cena jedného obedu je 1,56 €)
   Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0048 3999
   Variabilný symbol: automaticky pridelený - vygenerovaný.
   Poznámka: meno a priezvisko žiaka
   Kontakty: 043/5864194 sekretariat@sospknazia.sk
   Vedúca kuchyne: +421 905 754 413


    

   Prihláška na obedy: Prihlaska-na-obedy_2020.docx


   https://szsdk.edupage.org/menu/?what=stravnici_obedy