• Stravovanie

  • ORGANIZÁCIA STRAVOVANIA v školskom roku 2021-2022

   Obedy sa varia v školskej jedálni SOŠP Kňažia a vydávajú sa v priestoroch 

   Výdajne školských jedál na SZŠ v čase veľkých prestávok, ale najneskôr do 14:00 hod. 

   Aktuálny jedálny lístok: https://szsdk.edupage.org/menu/?what=stravnici_obedy

   Obedy sa odhlasujú cez web-stránku / mobilnú aplikáciu do 13:00 hod. deň vopred.

   V prípade ochorenia je možné odhlásiť stravu len formou SMS na t.č. 0905 754 413  (kuchyňa Kňažia) 

   do 7:00 hod. v daný deň (v SMS uveďte svoje meno, školu a triedu)

   Za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje !!!

   Obedy sa vydávajú len cez vyučovacie dni pre stravníkov s čipom alebo ISIC kartou 

   Úhrady za obedy  sa posielajú na účet jedálne v Kňažej.

   Platobné podmienky sú stanovené jedálňou v SOŠP Kňažia - odkiaľ odoberáme obedy.

   PODMIENKY A NOVÝ ÚČET NA ÚHRADU OBEDOV:
   Platby za obedy v školskej jedálni sa platia zálohovo vždy do 20. dňa v mesiaci a mesiac vopred.
   Zálohová platba je 31,20 € (cena jedného obedu je 1,56 €)
   Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0048 3999
   Variabilný symbol: automaticky pridelený - vygenerovaný.
   Poznámka: meno a priezvisko žiaka

   Prihláška na obedy: Prihlaška na obedy