Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

 koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Ľudmila Michalicová

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rodičovstvo obrázky

  Charakteristika:

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí, zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Cieľom VMR je dosiahnuť, aby žiak na základe získaných poznatkov a vybudovaného hodnotového rebríčka konal a správal sa v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti, vedel odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázal v dospelosti vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske, vernosti, úcte, tolerancii, zodpovednosti a dokázal byť zodpovedným a láskavým rodičom. VMR umožní rozvinúť žiakom také schopnosti, hodnotové postoje a znalosti, ktoré umožnia žiakom byť pripravení na pracovný i mimopracovný život, umožnia im osobnostné zrenie, stávanie sa samostatnou a tvorivou osobnosťou.

  Čiastkové ciele:

 • Objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex.
 • Poučiť žiakov o psychologických a sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva.
 • Vychovávať žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k príprave na manželstvo a rodičovstvo.
 • Vysvetliť význam dodržiavania vernosti v manželstve /spoločenský, etický, psychologický, zdravotný/.
 • Zvýrazniť vlastnosti potrebné pre manželstvo /tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc/.
 • Poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa.
 • Pripraviť žiakov na rolu rodiča, pritom zdôrazniť ako podmienku osobnostnú zrelosť.
 • Poukázať na krásu rodičovstva /materstva a otcovstva/.
 • Zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa, význam pozitívneho príkladu a kultivovanej komunikácie pre optimálny vývin dieťaťa.
 • Oboznámiť žiakov s priebehom tehotenstva, narodením dieťaťa v úplnej rodine.
 • Oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich vplyvom na zdravotný stav, zoznámiť ich aj s prirodzenými metódami regulácie počatia.
 • Zdôrazniť žiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interupcie.
 • Viesť žiakov k povinnosti postarať sa o rodičov v starobe /medzigeneračná solidarita/.
 • Zdôrazniť žiakom nevyhnutnosť dodržiavať osobnú hygienu.
 • Upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym životom a jeho vplyvom na celkový vývin osobnosti, zdôrazniť najmä negatíva predčasného pohlavného života.
 • Viesť žiakov k pohlavnej zdržanlivosti, učiť ich sebaovládaniu, sebavýchove.
 • Upozorniť žiakov na následky pohlavnej promiskuity a s tým súvisiaci častý výskyt pohlavných chorôb.
 • Objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a iných pohlavne prenosných ochorení, objasniť spôsoby prevencie.
 • Upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti.
 • Upozorniť žiakov na najčastejšie pohlavné úchylky a nezvyčajné sexuálne správanie, naučiť ich odmietať akékoľvek sexuálne aktivity, ktoré nie sú v súlade s ich presvedčením a cítením.
 • V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13.12.2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii primeraným spôsobom informovanosť o rizikách, že sa žiaci môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie.

 

17. 11. 2017 Svetový deň predčasne narodených detí

Súvisiaci obrázok

Aj naša SZŠ si pripomína Svetový deň predčasne narodených detí:

 • zapálením purpurových sviečok
 • pripnutím  purpurových stužiek
 • rozdávaním purpurových srdiečok a informačných letákov

 Plán aktivít: 2017/18 

September:
Informácie o cieľoch, obsahu a metódach výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Október:

Aj ja raz budem starý – mesiac úcty k starším. Aktuálna nástenka. Zdravá výživa – výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou.

November:

17. november - Medzinárodný deň predčasne narodených detí.

December:

Vianočné zvyky a tradície – príprava kultúrneho programu pri príležitosti Vianoc.

Január:

Prevencia rakoviny prsníka.

Február:

12.2. - Svetový deň manželstiev,14. 2. – Deň zaľúbených, čo je láska.

Marec:

Biela stužka nosením tejto stužky ako symbolu úcty k počatému životu.  Veľká noc – zvyky a tradície v rodinách.

Apríl:

Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

Máj:

15.5. Medzinárodný deň rodiny. Deň matiek.

Jún:

Deň otcov – úcta k otcovi, postavenie otca v rodine.

Júl - August:

Prázdniny - obdobie, keď je rodina pokope a nájde si čas na spoločné zážitky.