• Často kladené otázky uchádzačov

   • 1. Budem robiť prijímacie skúšky? Z akých predmetov? A čo všetko sa okrem prijímacej skúšky zohľadňuje pri prijatí na štúdium?

    Písomná prijímacia skúška (test) sa robí zo slovenského jazyka a literatúry (rozsah vedomostí 5. až 9. ročník ZŠ) a z biológie (rozsah vedomostí zo 7. ročníka ZŠ).

    Uchádzačom sa v rámci prijímacieho konania započítavajú aj body za prospech na ZŠ (vysvedčenia), aj za reprezentovanie ZŠ.  

    Všetky informácie o prijímacom konaní si môžete pozrieť tu:

    https://szsdk.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     

     

    2. Koľko žiakov sa prijíma a koľko tried sa zvyčajne otvára?

    Zvyčajne otvárame dve triedy 4-ročného štúdia pre absolventov ZŠ, v ktorých je spolu 60 žiakov.

     

     

    3. Poskytuje škola internát?

    Naša škola nedisponuje vlastným internátom, avšak dlhoročne spolupracujeme so školským internátom pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. Informácie o ubytovaní si môžete pozrieť tu:

    https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNSZzdWJwYWdlPTA%3D

     

     

    4. Chodia na vašu školu aj chlapci?

    Väčšina našich žiakov sú dievčatá, ale študujú u nás aj chlapci, a nie je ich málo...

     

     

    5. Môžu sa na štúdium na vašej škole prihlásiť žiaci s niektorými poruchami?

    Podľa kritérií ministerstva zdravotníctva nemôžu byť na štúdium v študijnom odbore praktická sestra prijatí uchádzači s mentálnym, zmyslovým, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autistickým syndrómom, s poruchami psychického vývinu a špecifickými poruchami učenia alebo správania sa. Všetky tieto poruchy sú individuálne posudzované, čo záleží od typu poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom na vysoké nároky zdravotníckych študijných odborov na študijné predpoklady žiakov treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

     

     

    6. Budem môcť po skončení školy pracovať v zdravotníckom zariadení/nemocnici?

    Áno, samozrejme. Po skončení štúdia na našej škole sa môžete zamestnať v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb na pozícii praktickej sestry. Ak je vaším snom pracovať ako sestra (v minulosti sa toto povolanie volalo zdravotná sestra) môžete po skončení štúdia na našej škole pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odbore ošetrovateľstvo alebo si môžete vybrať iný zdravotnícky odbor, napr. pôrodná asistencia, dentálna hygiena, urgentná zdravotná starostlivosť, medicína...

     

    Tešíme sa na Teba!