• Náplň práce výchovného a kariérneho poradcu

    • Komunikuje a spolupracuje:

     • s vedením školy,

     • s triednymi učiteľmi (informuje o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch)

     • so žiakmi (práca s nadanými alebo problémovými žiakmi, pomoc pri riešení problémov s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, poruchami učenia a správania, pomáha žiakom adaptovať sa na nové prostredie),

     • s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),

     • s centrami pedagogicko-psychologických  poradní,

     • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,

     • s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok,

     • so špeciálno-pedagogickými poradňami,

     • so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci

     • sociálne ekonomicky slabším rodinám).

     Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.

     Realizuje výchovné individuálne či skupinové poradenstvo, kariérne poradenstvo (pomáha žiakom usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkuje im potrebné informácie).