• Základné informácie o preškolení

   • Preškolenie zdravotníckych asistentov

    Riaditeľ školy oznamuje absolventom študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorí zmaturovali v roku 2013 a skôr, že škola pripravuje preškolenia ZA na vyššie kompetencie. Preškolenie realizujeme v zmysle vyhlášky č. 28/2017 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13.02.2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov.

    Preškolenie bude realizované na základe žiadosti zamestnávateľa daného zdravotníckeho alebo sociálneho zariadenia, v ktorom je zdravotnícky asistent zamestnaný. V prípade individuálnych prihlášok treba počítať s navýšením ceny preškolenia.

    Absolventi, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných do 31. 08. 2008, musia mať absolvované školenie „I.“ aj  „II." /viď prihláška/

    Absolventi, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2013, musia mať absolvované školenie „II.“ /viď prihláška/ Absolventi, po uvedenom termíne vyhláška nerieši.

    Dôležité upozornenie!

    Každý záujemca preškolenia vyplní prihlášku, ktorá je dostupná na stránke školy. Na základe poslaných prihlášok budete informovaní o ďalšom priebehu preškolenia, organizačnom zabezpečení a finančnej úhrade.

     

    Kontakt:  PhDr. Silvia Rovná, PhD., zastupca@szsdk.sk, 0917557194

    Pozor nie je to preškolenie asistentov  na  praktické sestry!!!