• Sanitár

   • PROFIL ABSOLVENTA

     

    Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne  vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

                Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu.

                Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie, so zameraním najmä na preddezinfekciu, dezinfekciu a sterilizáciu. Absolventi ovládajú základný hygienický filter u dospelého pacienta, príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy. Absolventi sú pripravení na výkon sanitárskych činností na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, patologicko-anatomických oddeleniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, v sádrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

                V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní na strednej zdravotníckej škole, najmä v študijnom odbore zdravotnícky asistent a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

    Absolvent učebného odboru je pripravený:

           •  samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta

    • vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta

    • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy

    • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, anatomicko patologických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, sádrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

    • poskytovať odbornú prvú pomoc.

    Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme.

    Základné údaje o štúdiu  53 71 H sanitár

    Forma výchovy a vzdelávania:

    Externá večerná, pre absolventov minimálne so

    stredným odborným vzdelaním (sekundárne)

    Dĺžka štúdia:

    jeden rok

    Vyučovací jazyk:

    Slovenský jazyk

    Nevyhnutne vstupné

    požiadavky na štúdium:

    Minimálne stredné odborné vzdelanie (sekundárne) a

    splnenie podmienok prijímacieho konania

    Podmienky na prijatie

    do učebného odboru:

    Do učebného odboru sanitár môžu byť prijatí uchádzači,

    ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu v odbore.

    Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené k prihláške.

    Spôsob ukončenia štúdia:

    Záverečná skúška

    Doklad o získanom stupni

     

    vzdelania a o získanej

    kvalifikácii:

    Vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou

    a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

    Absolvent v zmysle nariadenia vlády č. 513/2011 Z. z. o

    používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa

    na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho

    povolania je oprávnený používať profesijný titul "sanitár", ktorý používa osoba odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár

    Poskytnutý stupeň vzdelania:

    Stredné odborné vzdelanie (sekundárne)

     

    Možnosti pracovného

    uplatnenia absolventa

    Sanitár je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní najmä

    v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných

    liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

    Možnosti ďalšieho štúdia:

    Vzdelávacie programy úplného stredného odborného

    štúdia.

    Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa

    platnej legislatívy MZ SR

     

    V prípade záujmu o štúdium klik: Prijímacie konanie