• Etický kódex učiteľa

   • Etický kódex učiteľa Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne

    Etický kódex učiteľa Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca pracujúceho na Strednej zdravotníckej škole, M. Hattalu 2149 v Dolnom Kubíne. Je rozpracovaný v pracovnom poriadku Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne.

    Tento dokument má nespochybniteľný etický rozmer. Má chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.

    Každý učiteľ má byť morálnou a odbornou autoritou, ale aj pomocníkom a sprievodcom žiakov pri ich výchove a vzdelávaní. Morálne kvality učiteľa a schopnosť riešiť etické problémy predstavujú jeden z kľúčových atribútov úspešného výkonu pracovnej činnosti. Zmyslom etického kódexu je podporovať pozitívnu pracovnú motiváciu učiteľa, vychovávať a vzdelávať žiakov ako osobnosti, ktoré si nielen nájdu uplatnenie na trhu práce, ale budú aj morálne vyspelými bytosťami s etickými normami a hodnotami, s ktorými sú vnútorne stotožnení.

    Etický kódex zaväzuje každého učiteľa, aby dbal na dôstojnosť svojho postavenia v škole, komunite a v spoločnosti. Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa učiteľa. Obsahom kódexu sú základné morálne princípy, ktoré by mal učiteľ dodržiavať vo vzťahu k sebe, k ostatným zamestnancom školy, žiakom, rodičom alebo zákonným zástupcom, verejnosti. Akceptovanie etického kódexu učiteľa znamená prijatie osobného morálneho záväzku pri výkone svojej pracovnej činnosti.

     

    I. Poslanie a morálka učiteľa

    Učiteľ:

    · svoju prácu vníma ako poslanie;

    · netoleruje šikanovanie, diskrimináciu, predsudky, extrémizmus či iné negatívne prejavy správania;

    · chráni najvyššie ľudské hodnoty a slobodu na ceste za vzdelaním v duchu princípov humanizmu a demokracie;

    · váži si ľudský život a dôstojnosť človeka;

    · rešpektuje ľudské práva;

    · pozitívne prispieva k rozvoju medziľudských vzťahov;

    · správa sa v súlade s právnymi predpismi a predpismi súvisiacimi s výkonom jeho pracovnej činnosti;

    · environmentálnym programom školy prispieva k ochrane prírody a našej planéty.

     

    II. Vzťah učiteľa k sebe samému a k výkonu pracovnej činnosti

    Učiteľ:

    · na základe sebapoznania, etického zmýšľania a konania rozvíja svoju osobnú identitu a morálnu integritu, a tým sa stáva vzorom pre žiakov a spoločnosť;

    · celoživotne sa vzdeláva;

    · vo výchovno-vzdelávacom procese odovzdáva vedomosti a zručnosti správnym spôsobom;

    · v práci uplatňuje spoľahlivosť, samostatnosť i tvorivosť;

    · koná trpezlivo, zodpovedne a cieľavedome;

    · usiluje sa o kolegialitu v pracovnom prostredí;

    · je ľudský, empatický, pri hodnotení spravodlivý, vo vzťahoch otvorený a úprimný;

    · pri osobných stretnutiach dodržiava princípy etickej komunikácie.

     

    III. Vzťah učiteľa k žiakom a zákonným zástupcom

    Učiteľ:

    · rešpektuje rovnako všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov bez ohľadu na ich pohlavie, náboženské vyznanie, rasu, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, vek, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie;

    · dbá o dobro žiakov, kladie dôraz na starostlivosť o ich duševné zdravie a fyzické zdravie, sociálne spôsobilosti a morálne schopnosti;

    · vo svojich žiakoch rozvíja prosociálnosť, lásku ku vzdelaniu, k múdrosti, dobru, ľuďom, k celej spoločnosti a našej vlasti;

    · stavia svoj vzťah ku žiakom na vzájomnej úcte a pochopení, na vzájomnej ústretovosti;

    · sa k žiakom správa korektne, s pochopením a trpezlivosťou;

    · dáva žiakovi priestor na vyjadrenie jeho názorov a postojov a aktívne ho v tom podporuje;

    · podáva žiakom pravdivé a objektívne poznatky, ktoré ich vedú k samostatnému uvažovaniu a kritickému mysleniu, k vnútornému rozvoju a sebaúcte;

    · podporuje v žiakoch zodpovednosť za svoje konanie a správanie sa k druhým ľuďom a zvlášť k pacientom, ktorí sú odkázaní na ich zdravotnícku pomoc a opateru;

    · chráni a rešpektuje práva žiakov a ich zákonných zástupcov;

    · dodržiava mlčanlivosť, chráni ich osobné údaje i informácie o ich zdravotnom stave, k čomu cieľavedome vedie i žiakov ako súčasť ich budúceho povolania;

    · si svoje profesionálne povinnosti voči žiakom plní čestne a spravodlivo, rešpektuje osobitosť každého z nich, tieto zásady uplatňuje aj pri ich hodnotení;

    · si uvedomuje dôležitosť spoluúčasti rodičov vo výchovno-vzdelávacom procese školy a snaží sa ich doň zapojiť v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre všetkých žiakov školy;

    · pravdivo informuje rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ich dieťaťa;

    · radí rodičom v rozsahu svojich kompetencií v otázkach týkajúcich sa pedagogických, psychologických a sociálnych aspektov osobnosti ich dieťaťa.

     

    IV. Vzťah učiteľa ku kolegom, ku škole a k verejnosti

    Učiteľ:

    · si váži a rešpektuje ostatných zamestnancov a ich prácu, ktorá je rovnako dôležitá ako tá jeho;

    · je voči ostatným kolegom lojálny, ohľaduplný a tolerantný;

    · prijíma a rozvíja konštruktívnu kritiku v rámci pracovného procesu a posilňuje dobré meno školy a zriaďovateľa, a to na pracovisku aj mimo neho;

    · pri vzdelávaní žiakov a riešení problémov navzájom spolupracuje a pomáhasi s ostatnými kolegami;

    · vzniknuté problémy rieši vecne, bez emócií a na profesionálnej úrovni;

    · sa spolupodieľa na vytváraní priateľskej a pozitívnej klímy na pracovisku;

    · chráni česť, dôstojnosť a súkromie seba samého, ale i kolegov;

    · rešpektuje rozhodnutia vedenia školy, prípadné nejasností konzultuje spolu s vedením školy;

    · sa podieľa na dosahovaní spoločných cieľov;

    · vzájomnou spoluprácou s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy, so žiakmi a rodičmi rozvíja Školu plnú života, ktorá vychováva a vzdeláva žiakov, od ktorých v budúcnosti bude závisieť zdravie a život ľudí.

    Svojimi podpismi potvrdzujeme, že tento dokument je pre nás slobodným, dobrovoľným a vedomým záväzkom sa podľa neho riadiť počas celého pôsobenia na tejto škole.

     

    V Dolnom Kubíne 02.septembra 2020