• Etický kódex žiaka

   •                 Etický kódex žiaka Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne

    1. Dodržiavame pravidlá školského poriadku. (Chodíme včas do školy a pripravení na vyučovanie. Prezúvame sa, dbáme na poriadok v triede a v laviciach. Do školy chodíme slušne oblečení a upravení.)

    2. Chránime majetok školy, nedopúšťame sa krádeže a ničenia školského majetku.

    3. Slobodne a slušne vyjadrujeme svoj názor. Nepoužívame vulgarizmy, nenadávame iným, neskáčeme si do reči. Sme ohľaduplní a tolerantní. Správame sa k sebe úctivo. Vytvárame vzťahy založené na dôvere a porozumení. Vzájomne si pomáhame.

    4. K učiteľom a k ostatným zamestnancom školy sa správame slušne a rešpektujeme ich.

    5. Na vyučovaní nepoužívame mobilné telefóny.

    6. Akceptujeme a pomáhame riešiť problémy svojich spolužiakov. Nikoho nevylučujeme z kolektívu. Nezosmiešňujeme a nediskriminujeme svojich spolužiakov.

    7. Slovami i konaním šírime dobré meno školy. Hrdo a úspešne ju reprezentujeme. Zúčastňujeme sa všetkých školských aktivít.

    8. Na prax chodíme vždy načas. Rešpektujeme práva pacienta. Šírime lásku a porozumenie. Srdečne spolupracujeme s pracovníkmi na oddeleniach.

    9. Uvedomujeme si, že cieľom štúdia nie je len získavanie dobrých známok, ale aj vedomostí a zručností.

    10. K nášmu štúdiu pristupujeme zodpovedne, lebo raz bude od nás závisieť zdravie a život ľudí.

     

    V Dolnom Kubíne 31. augusta 2018