• Obsahová náplň kurzu

   •   Obsahová náplň kurzu prvej pomoci

    Teoretické vedomosti o:

    1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie - novorodenca, dieťaťa a dospelého,

    2. preventývnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany  zdravia,

    3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

    4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,

    5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácií záchranného systému,

    6. základných úkonoch zachraňujúcich život,

    7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,

    8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,

    9. záchvatových stavoch - febrílnych kŕčoch, epilepsii,

    10. krvácaní z rán, šoku,

    11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,

    12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody - zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,

    13. poskytnutie prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

     

    Praktické zručnosti

    1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,

    2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,

    3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,

    4. praktický nácvik - základná neodkladná podpora životných funkcií - uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stáčanie hrudníka (masáš srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,

    5. poskytnutie prvej pomoci pri

    • poruchách vedomia,
    • poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
    • zlomeninách a poraneniach kĺbov,
    • krvácaní z rán, šoku,
    • poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
    • neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody - srdcový záchvat, náhla cievna  mozgová príhoda,

    6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,

    7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.