• Štatút ŠP

   • Štatút ŠP pri Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne

     

    Preambula

     

    V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút školského parlamentu.

     

    Článok I.

    Základné ustanovenie

     

    Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne

    Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín

     

    Článok II.

    Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

     

    1. Školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30% žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.

     

    2. Školský parlament reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

     

    Článok III:

    Činnosť školského parlamentu

     

    1. Školský parlament rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

     

    2. Šklský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

     

    3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

     

    4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.

     

    5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

     

    6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

     

    7. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školský parlament vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.

     

    Článok IV.

    Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby jej členov

     

    1. Školský parlament má najmenej 8 členov.

     

    2. Členmi školského parlamentu sú zastupovaní všetci žiaci školy.

     

    3. V každej triede sa zvolia dvaja zástupcovia tajným hlasovaním.

     

    4. Zvolení zástupcovia tried sa stávajú členmi školského parlamentu.

     

    5. Členovia školského parlamentu si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

     

    6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

     

    7. Predsedom školského parlamentu sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

     

    8. Ak zanikne členstvo v školskom parlamente, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi  školského parlamentu sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do školského parlamentu.

     

    9. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj koordinátor školského parlamentu (pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy), ktorý nemá hlasovacie právo. Jeho úlohou je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu.

     

    Článok V.

    Práva a povinnosti člena školského parlamentu

     

    1. Člen má právo :

    a) voliť a byť volený,

    b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu školského parlamentu,

    c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,

    d) hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,

    e) predkladať na rokovanie školského parlamentu vlastné námety, prípadne materiály.

     

    2. Člen školského parlamentu je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu podľa tohto štatútu.

     

    3. Člen školského parlamentu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     

    4. Z každého zasadnutia školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

     

    Článok VI.

    Povinnosti predsedu školského parlamentu

     

    1. Predseda školského parlamentu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť školského parlamentu a koná v jej mene.

     

    2. Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutie školského parlamentu.

     

    Článok VII.

    Hospodárenie školského parlamentu

     

    1Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

     

    2.  Školský parlament nemá vlastný nábytok.

     

     

    Článok VIII:

    Zasadnutie školského parlamentu

     

    1. Školský parlament zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

     

    Článok IX.

     

    Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí školského parlamentu dňa 7.9.2022 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

     

     

     

    V Dolnom Kubíne dňa 7.9.2022                   Schválil: .........................................

                                                                                              riaditeľ SZŠ

     

     

     

                                                                                      ........................................

                                                                                               predseda ŠP