• Štatút Rady školy

   • Štatút Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne

    Čl. 1

    Základné ustanovenie

    (1) Rada školy sa zriaďuje pri Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne.

    (2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

     

    Čl. 2

    Pôsobnosť a poslanie rady školy

    (1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

    (2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

    V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

     

    Čl. 3

    Činnosť rady školy

    (1) Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

    (2) Rada školy:

    a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

    b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

    c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

    d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,

    e) prerokuje školský vzdelávací program,

    f) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami, 

    g) vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

    1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

    2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

    3. k návrhu školského vzdelávacieho programu,

    4. k návrhu rozpočtu,

    5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

    6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,

    7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

    8. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

    (3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

    a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

    b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

     

    Čl. 4

    Zloženie rady školy

    (1) Rada školy má 11 členov.

    (2) Členmi rady školy sú:

    a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

    b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

    c) traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

    d) jeden zástupca žiakov,

    e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

    (3) Členom rady školy môže byť i delegovaný zástupca právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní s tým, že toto členstvo v orgáne školskej samosprávy je čestné a bez hlasovacieho práva.

     

    Čl. 5

    Spôsob voľby členov rady školy

    (1) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

    (2) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

    (3) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

    (4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy rešpektuje štatút žiackej rady a členom rady školy sa stáva jej predseda.

    (5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    (6) Spôsob voľby členov rady školy sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    (7) Členstvo v rade školy zaniká:

    a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

    b) vzdaním sa členstva,

    c) ak člen rady školy sa stane riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom,

    d) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

    e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

    f) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

    g) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom samosprávneho kraja, ktorý bol do rady školy delegovaný,

    i) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

    j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

    (8) V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda povinný do 30 dní iniciovať nástup náhradného člena – ďalší v poradí zo zvolených zástupcov do rady školy (Čl. 5 ods. 5 štatútu).

     

    Čl. 6

    Pravidlá rokovania rady školy

    (1) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

    (2) Predsedu rady školy a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

    (3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

    a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

    b) o to sám požiada alebo sa vzdá funkcie.

    (4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:

    a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

    b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo štatútom rady školy,

    c) ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu.

    (5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej členov.

    (6) Každý člen rady školy má jeden hlas.

    (7) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

    (8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Pozvánky na zasadnutia rady školy zabezpečuje predseda rady školy a zasiela ich v elektronickej verzii (ak to nie je možné tak poštou) všetkým členom rady školy, najneskôr 10 dní pred zasadnutím orgánu školskej samosprávy.

    (9) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.

    (10) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

    (11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

    (12) O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnicu zo zasadnutia rady školy vyhotovuje predseda.

    (13) Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu, jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie a jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja, jeden delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva SR. Prizvaní zástupcovia majú hlas riadny.

    (14) Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy a jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy alebo školského zariadenia, rodičov žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

    (15) V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia rady školy prijímať rozhodnutia (stanoviská) „per rollam“. V tomto prípade predseda rady školy predloží (faxom alebo e – mailom) návrh rozhodnutia (stanoviska) rady školy a v prípade potreby aj iné relevantné doklady všetkým členom rady školy na vyjadrenie sa k predloženému návrhu v stanovenej lehote. Ak sa člen v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že sa nezúčastnil rozhodovania a nepovažuje sa za prítomného. Pre uznášania schopnosť takéhoto rozhodovania sa vyžaduje, aby sa rozhodovania (hlasovania) zúčastnili najmenej 2/3 všetkých členov rady školy/ školského zariadenia a pre platnosť rozhodnutia (stanoviska) musí vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní. Hlasovanie sa uskutoční faxom alebo e - mailovou poštou tak, že na vyhotovenom písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude uvedený:

    a) predmet, o ktorom sa rozhoduje/ hlasuje,

    b) dátum, dokedy má člen rady školy vyjadriť svoje rozhodnutie/ hlasovanie; predmet rozhodnutia (stanoviska) doplní hlasujúci člen rady školy výsledkom hlasovania jasne označenom buď: „za“, alebo „proti“, alebo „zdržal sa“ hlasovania. O prijatí alebo neprijatí návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude každý člen rady školy následne oboznámený.

     

    Čl. 7

    Práva a povinnosti člena rady školy

    (1) Člen má právo:

    a) voliť a byť volený za predsedu rady školy alebo podpredsedu rady školy,

    b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy a podpredsedu rady školy,

    c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

    d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

    e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

    (2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

    (3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     

    Čl. 8

    Povinnosti predsedu rady školy

    (1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

    (2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    (3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy a plán zasadnutí rady školy na schválenie.

    (4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy podľa potreby a najmenej dvakrát ročne podľa plánu zasadnutí.

    (5) Predseda rady školy zvolá radu školy vždy, ak o to požiada najmenej tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.

    (6) Uznesenie rady školy alebo tento štatút môžu obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

    (7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

    (8) Výročná správa obsahuje:

    a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

    b) ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

    c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

    d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,

    e) ďalšie údaje určené radou školy.

    (9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

    (10) Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy.

     

    Čl. 9

    Vzťah rady k orgánom miestnej štátnej správy

    (1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.

    (2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní je povinný predložiť rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne priamo na zasadnutí rady školy.

    (3) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

     

    Čl. 10

    Finančné zabezpečenie rady školy

    (1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    (2) Rada školy nemá vlastný majetok.

     

     

    V Dolnom Kubíne, dňa 29.09. 2022                                                                      Mgr. Margita Snováková

                               predseda rady školy