• Plán práce Rady školy

   • Plán práce Rady školy na školský rok 2022/2023

     

    1. polrok 2022

    1. Informácia o počtoch prijatých žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 v odbore sanitár     a praktická sestra.

    2. Informácia o zmenách v školskom poriadku a o zmenách v ŠkVP

    3. Správa o hospodárení školy, podnikateľskej a projektovej činnosti

    4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.

     

    2. polrok 2023

    1. Výročná správa rady školy za kalendárny rok 2022.

    2. Plán práce rady školy na rok 2023.

    3. Rozpočet školy na rok 2023. Správa o hospodárení školy za rok 2022. Správa o vykonávaní podnikateľskej činnosti školy za rok 2022.

    4. Prerokovanie prijímacích kritérií na školský rok 2023/2024.

    5. Prerokovanie plánu výkonov pre školský rok  2023/ 2024 – pre dennú a externú formu štúdia v odbore Praktická sestra