• Náplň práce výchovného a kariérneho poradcu

   • Komunikuje a spolupracuje:

    • s vedením školy,

    • s triednymi učiteľmi (informuje o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch)

    • so žiakmi (práca s nadanými alebo problémovými žiakmi, pomoc pri riešení problémov s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, poruchami učenia a správania, pomáha žiakom adaptovať sa na nové prostredie),

    • s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),

    • s centrami pedagogicko-psychologických  poradní,

    • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,

    • s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok,

    • so špeciálno-pedagogickými poradňami,

    • so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci

    • sociálne ekonomicky slabším rodinám).

    Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.

    Realizuje výchovné individuálne či skupinové poradenstvo, kariérne poradenstvo (pomáha žiakom usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkuje im potrebné informácie).