• Prihlášky na vysoké školy

   • - na stránke vysokej školy, najčastejšie v sekcii „Uchádzač“ je potrebné sledovať podmienky prijatia, termín podania prihlášky,

    - v elektronickej prihláške vypĺňate údaje podľa pokynov – osobné údaje, bydlisko a pod., formu štúdia, metóda štúdia (prezenčná, dištančná alebo kombinovaná),

    - názov vysokej školy, fakulty, vybraný študijný program,

    - informácie o našej škole:

    1. Stredná zdravotnícka škola, kód školy: 000607045

    2. študijný odbor a kód odboru: zdravotnícky asistent 5356M00 (kód by mal byť uvedený na vašom vysvedčení)

    3. stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (bez výučného listu) M

    - hodnotenie/známky – ak ich vysoká škola vyžaduje, vypísať podľa vysvedčenia; potvrdí ich p. riaditeľ 

    - prílohy k prihláške môžu byť: štruktúrovaný životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku a potvrdenie od lekára – podľa pokynov vysokej školy