Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Ľudmila Michalicová

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rodičovstvo obrázky

  Charakteristika:

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí, zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva. Cieľom VMR je dosiahnuť, aby žiak na základe získaných poznatkov a vybudovaného hodnotového rebríčka konal a správal sa v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti, vedel odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázal v dospelosti vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske, vernosti, úcte, tolerancii, zodpovednosti a dokázal byť zodpovedným a láskavým rodičom.

  Čiastkové ciele:

 • Objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex.
 • Vychovávať žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k príprave na manželstvo a rodičovstvo.
 • Vysvetliť význam dodržiavania vernosti v manželstve /spoločenský, etický, psychologický, zdravotný/.
 • Zvýrazniť vlastnosti potrebné pre manželstvo /tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc/.
 • Poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa.
 • Poukázať na krásu rodičovstva /materstva a otcovstva/.
 • Zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa,
 • Oboznámiť žiakov s priebehom tehotenstva, narodením dieťaťa v úplnej rodine.
 • Oboznámiť žiakov s prirodzenými metódami regulácie počatia.
 • Zdôrazniť žiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interupcie.
 • Viesť žiakov k povinnosti postarať sa o rodičov v starobe /medzigeneračná solidarita/.
 • Objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a iných pohlavne prenosných ochorení, objasniť spôsoby prevencie.
 • Upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti.
 • V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13.12.2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii primeraným spôsobom informovanosť o rizikách, že sa žiaci môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie.

 

          

                                                          

     

                                        

 Plán aktivít: 2019/20 

September:
Informácie o cieľoch, obsahu a metódach výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

22.9. Národný pochod za život - zhotovená aktálna nástenka

Október:

Aj ja raz budem starý – mesiac úcty k starším -  aktuálna nástenka.

November:

2. november Pamiatka zosnulých (Dušičky), Sviečka za nenarodené deti, tradičný novembrový zvyk nvštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Návšteva cintorínov na Všetkých svätých patrí k najstabilnejším tradičným prejavom úcty všetkým zomrelým. 

17. november - Svetový deň predčasne narodených detí -  aktuálna nástenka, relácia v školskom rozhlase, rozdávanie purpurových stužiek.

December:

6.12. Deň sv. Mikuláša - návšteva Zariadenia pre seniorov spojená s kultúrnym programom a rozdávaním darčekov

Vianočné zvyky a tradície – príprava kultúrneho programu pri príležitosti Vianoc.

Január:

Rodina - aktuálna nástenka.

Február:

12.2. - Svetový deň manželstiev - dotazník na tému: vzťahy v rodine a názory na manželstvo,14. 2. – Deň zaľúbených, čo je láska.

Marec:

25.marec - aktuálna nástenka "Ďakujem, že som". Biela stužka nosením tejto stužky ako symbolu úcty k počatému životu, relácia v školskom rozhlase. 

Apríl:

Veľknočné zvyky a tradície, príprava kultúrneho programu - návšteva ZpS a DSS

Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

Máj:

15.5. Medzinárodný deň rodiny. Deň matiek.

Jún:

1.1. MDD

Deň otcov – úcta k otcovi, postavenie otca v rodine.

Júl - August:

Prázdniny - obdobie, keď je rodina pokope a nájde si čas na spoločné zážitky.