• Aktualizované pokyny Ministerstva školstva pre zabezpečenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách (11.10.2020)

   https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

   https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-11102020/

   https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

    Aktualizované pokyny zriaďovateľa školy ŽSK pre zabezpečenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách (12.10.2020)

   pokyny_riaditelky_ZSK.pdf

   prikaz_predsednicky_ZSK_c_19_2020.pdf

   Aktualizované pokyny ÚVZ SR pre zabezpečenie organizácie praktického vyučovania na školách (13.10.2020)

   Usmernenie_-prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_9.10.pdf

   Aktualizované usmernenie MZ SR k realizácii praktickej časti vzdelávania pre stredné zdravotnícke školy v SR na základe usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa 12. 10. 2020

   Usmernenie-MZ-SR-okt%C3%B3ber-2020.pdf


   Aktualizované informácie pre žiakov a rodičov
   ohľadne hygienických opatrení 21. 9. 2020:

   Oddelenie Hygieny detí a mládeže, RÚVZ Dolný Kubín zasiela pokyny pri prípadoch podozrenia na Covid-19:

   • v prípade žiaka alebo zamestnanca podozrivého (kontakt s pozitívnym) zostáva žiak/zamestnanec ako úzky kontakt s pozitívnym v domácej 10-dňovej karanténe. V škole prebieha vyučovací proces ako za bežnej prevádzky. Žiaci z triedy kontaktu s podozrivým sledujú svoj zdravotný stav. V tomto prípade má zákonný zástupca povinnosť oznámiť škole dôvod a neprítomnosť svojho dieťaťa. RÚVZ v takomto prípade nekontaktuje školské zariadenie.
   • v prípade pozitívneho žiaka alebo zamestnanca, RÚVZ kontaktuje telefonicky školu a informuje o ďalšom postupe. Úzke kontakty pozitívneho (napr. trieda, triedny učiteľ, učitelia z kabinetu a pod.) budú vylúčení z vyučovacieho procesu. Plynie im povinná 10-dňová karanténa od posledného kontaktu s pozitívnym. Zároveň žiadame školu o zaslanie menného zoznamu úzkych kontaktov na mailovú adresu dk.hdm@uvzsr.sk. V takomto prípade prosíme školské zariadenie o zverejnenie informácie cez školský informačný systém pre úzke kontakty v škole (začiatok karantény, koniec karantény, nástup do školy). V prípade výskytu príznakov u úzkeho kontaktu je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára.

    


    

    VIDEÁ na časté otázky priamo z MŠ: 

   https://www.youtube.com/watch?v=nriSmrnEADo

   https://www.youtube.com/watch?v=QnHdIX-saxA

   https://www.youtube.com/watch?v=2cePgTGiR1E&t=3s

   https://www.youtube.com/watch?v=CMfX2nQciFs