• História školy

   • História Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne

    História Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne sa začala písať 1. septembra 1985, keď škola vstúpila do siete stredných zdravotníckych škôl. Predchádzalo tomu rozhodnutie Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva SSR o zrušení SZŠ v Ružomberku dňom 31. augusta 1985. Šk. rok 1985/86 sa začal 2.9.1985. Otvorených bolo 10 tried v troch odboroch:

    zdravotná sestra – štvorročné štúdium detská sestra - štvorročné štúdium ženská sestra – dvojročné štúdium

    Počet študentov: 328 Riaditeľ školy: Ján Semjan V týchto odboroch študovali študentky až do školského roku 1991-1992.

    Dňa 8.4. 1988 OÚNZ Dolný Kubín zvolal výbor na vybranie staveniska pre plánovanú prístavbu SZŠ v Dolnom Kubíne, v lokalite II.- stavba Brezovec INTERNÁT ZŠ.

    1.9.1988 bol slávnostne otvorený nový Domov mládeže na Ulici nemocničnej.

    19.1.1989 sa uskutočnili voľby riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy.

    29.1.1990 sa definitívne ukončili voľby: Riaditeľom sa stal Ján Semjan a zástupkyňou PhDr. Anna Mazúrová.

    V septembri 1990 bola škola presťahovaná na Pelhřimovskú ulicu do starých budov ZŠ. Boli otvorené tri odbory: zdravotná, detská a ženská sestra. Počet žiačok: 311

    V šk. roku 1993/94 pribudlo k tradičným odborom dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdiu – všeobecná sestra. Počet žiačok 318.


    Na konci šk. roku 1993/94 dlhoročný riaditeľ školy Ján Semjan odchádza do zaslúženého dôchodku. Riaditeľom školy sa stáva PaedDr. Jozef Hunčaga a zástupkyňou Mgr. Margita Koklesová.

    V roku 1995 škola oslávila 10. výročie vzniku.

    31. augusta 1996 riaditeľ školy PaedDr. Jozef Hunčaga slávnostne preberá kľúče od novej budovy školy na Brezovci v D. Kubíne.

    Šk. rok 2001/2002 – študijné odbory: všeobecná sestra a zdravotnícky asistent ( nový štvorročný odbor).

    Na začiatku šk. roku 2002/2003 – po odchode PaedDr. Jozefa Hunčagu do dôchodku bola do funkcie riaditeľky školy menovaná Mgr. Margita Koklesová, zástupkyňou sa stala Mgr. Eva Balková. Študijné odbory: všeobecná sestra (2 posledné ročníky) a zdravotnícky asistent. Počet študentov: 235

    Od 7. 1. 2008 do 30. 6. 2018 bol riaditeľom školy PaedDr. Peter Takáč, zástupkyňou riaditeľa školy Mgr. Eva Balková a zástupkyňou pre odbornú prax  PhDr. Anna Mazúrová.

    Od 1. 7. 2018 sa riaditeľom školy stal Mgr. Alojz Šutý, zástupkyňou riaditeľa školy PhDr. Silvia Rovná PhD. a vedúcou odbornej praxe PhDr. Iveta Košarišťanová.

    Z histórie študijných odborov:

    ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - 53 56 6 - denné 4 - ročné štúdium pre absolventov základnej školy
    Schválilo MZ SR pod číslom 19472-3/2005 - ORZV zo dňa 27. 7. 2005, po dohode s MŠ SR pod číslom CD - 2005 - 17262/21603 - 1:093, s účinnosťou od 1. 9. 2005 začínajúc prvým ročníkom.

    ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - 53 56 6 - večerné 1- ročné štúdium pre absolventov strednej zdravotníckej školy s maturitou s ukončeným vzdelaním v študijnom odbore 53 71 3 sanitár

    Schválilo MZ SR pod číslom 18019/2007, po dohode s MŠ SR pod číslom CD - 2007 - 12384/24839 - 1:093, s účinnosťou od 1. 9. 2008 začínajúc prvým ročníkom.

    ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - 53 56 6 - večerné 2- ročné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou

    Schválilo MZ SR pod číslom 18019/2007, po dohode s MŠ SR pod číslom CD - 2007 - 12384/24839 - 1:093, s účinnosťou od 1. 9. 2008 začínajúc prvým ročníkom.

    ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - 53 56 6 - večerné 3- ročné štúdium pre absolventov strednej zdravotníckej školy s ukončeným vzdelaním v študijnom odbore 53 71 3 sanitár

    Schválilo MZ SR pod číslom 18019/2007, po dohode s MŠ SR pod číslom CD - 2007 - 12384/24839 - 1:093, s účinnosťou od 1. 9. 2008 začínajúc prvým ročníkom.

    SANITÁR - 53 71 3 - večerné stredné odborné štúdium (1 a 2 ročné štúdium)

    Schválilo MZ SR pod číslom Z-592/91-A/1 zo dňa 13. 5. 1991, po dohode s MŠ, mládeže a športu SR zo dňa 2. 5. 1991, pod číslom 2033/1991-21, s účinnosťou od 1. 9. 1991 začínajúc prvým ročníkom. 

      V súčasnosti ponúkame tieto formy štúdia :

    •         denné štvorročné štúdium v študijnom odbore zdravotnícky asistent 5356 M, pre absolventov základnej školy, ukončené maturitnou skúškou,
    •       externé dvojročné štúdium, v študijnom odbore zdravotnícky asistent 5356 N, pre absolventov strednej školy s maturitou,
    •       externé jednoročné štúdium v študijnom odbore sanitár 5371 H, pre absolventov  strednej školy.

    V školskom roku 2016/2017 sme mali v týchto odboroch spolu 239 žiakov a v školskom roku 2017/2018 sme mali 258 žiakov. V školskom roku 2018/2019 študuje v našej škole 259 žiakov.

     

    Spracovala: Mgr. R. Bočkayová