• Na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne sa otvárajú nasledovné odbory:

    ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - 53 56 M - denné 4 - ročné štúdium pre absolventov základnej školy

    Schválilo MZ SR pod číslom 19472-3/2005 - ORZV zo dňa 27. 7. 2005, po dohode s MŠ SR pod číslom CD - 2005 - 17262/21603 - 1:093, s účinnosťou od 1. 9. 2005 začínajúc prvým ročníkom.

     

    ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - 53 56 N - externé 2- ročné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou
    Schválilo MZ SR pod číslom 18019/2007, po dohode s MŠ SR pod číslom CD - 2007 - 12384/24839 - 1:093, s účinnosťou od 1. 9. 2008 začínajúc prvým ročníkom.
     

    SANITÁR - 53 71 H - externé stredné odborné štúdium (1- ročné štúdium)
    Schválilo MZ SR pod číslom Z-592/91-A/1 zo dňa 13. 5. 1991, po dohode s MŠ, mládeže a športu SR zo dňa 2. 5. 1991, pod číslom 2033/1991-21, s účinnosťou od 1. 9. 1991 začínajúc prvým ročníkom.