• Hodnotenie žiakov SZŠ počas prerušeného vyučovania (aktualizácia MŠVVaŠ SR zo dňa 20.4.2020)
     • Hodnotenie žiakov SZŠ počas prerušeného vyučovania (aktualizácia MŠVVaŠ SR zo dňa 20.4.2020)

     • Vážení rodičia, milí žiaci. 

      Na základe usmernenia ministra školstva a dohody s pedagogickým zborom našej školy sme pristúpili k úprave hodnotenia a klasifikácie podľa uvedených kritérií počas prerušenia vyučovania v škole.

      Čo je podstatné?

      1. Klasifikujú a hodnotia sa všetky predmety s prihliadnutím na Vaše možnosti a podmienky dištančného vzdelávania. 

      2. Žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, okrem prípadov uvedených v bode 3 a 4. 

      3. Vo výnimočných prípadoch je možné preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      4. V čase mimoriadnej situácie, žiaci ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

      Viac info tu: hodnotenie_ziakov_SZS_DK_pandemia_2020_2.pdf

     • MODERNÉ OŠETROVATEĽSTVO

     • Krúžok Moderné ošetrovateľstvo pod vedením Mgr. Ľudmily Michalicovej vytvára zaujímavý edukačný materiál, prezentácie, ktoré sú hlavne zo ZOA,  a žiaci si ich tak môžu pozrieť, a aj takýmto spôsobom sa učiť.   

     • ŠPORTU ZDAR!

     • Zoznam kategórií pohybových aktivít, z ktorých na splnenie potrebujete dosiahnuť 20 bodov. Každá aktivita je ohodnotená v tabuľke nižšie. Môžete si zvoliť sami, akým spôsobom dosiahnete 20  bodov (napr.: turistika 2x, posilňovanie doma 4x =20 alebo cezpoľný beh 10x=20,  atď).

      Bol by som rád, aby ste mi poslali video shot, poprípade si stiahnite apku na kilometre a pošlite mi print screen mapky, údaje o vzdialenosti, tempo, ak je možné aj pulzovú frekvevciu a iné ...

      Materiály posielajte do správy tu na Edupage....

      Ďakujem za spoluprácu...

      Športu zdar!!!       

      Váš el profesoore 

      PaedDr. Matúš Takáč

       

      Druh šp. aktivity

      Vzdialenosť v km

      Časový rozsah

      Bodová hodnota

      Turistika

      15 km

      cca 6 hod

      8 bodov

      Cezpoľný beh striedavý s rýchlou chôdzou

      5 - 7 km

      cca 1,5 hod

      2 body

      Posilňovanie doma

      Ľah-sed, drepy, výpady, kľuky, planky, ...

      cca 45 min

      1 bod