• KRAJŠIE VIANOCE PRE RODINY V NÚDZI

     • V priebehu mesiaca november 2021 organizovala Mgr. Gabriela Matkulčíková v spolupráci s Denným centrom Dolný Kubín zbierku trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi, rodiny s viacerými  deťmi, týrané matky z nášho okresu. Zároveň deti z týchto rodín mohli napísať alebo nakresliť, čo by túžili nájsť pod vianočným stromčekom. Do tejto krásnej akcie sa zapojila aj naša škola v zmysle hesla Ronalda Reagana: "Nemôžeme pomôcť každému, ale každý môže pomôcť niekomu." Podarilo sa nám vyzbierať neskutočných 7 veľkých krabíc potravín, ale aj darčeky v podobe detských kočiarikov, postieľok pre bábiky, školských potrieb, hygienických potrieb, mobilov, detského oblečenia a  kancelárskych stoličiek. 

      Touto cestou by so chcela poďakovať všetkým jednotlivcom - žiakom aj zamestnancom školy, ale aj triedam, ktoré prispeli. O niektorých menách viem, ktorí mi veci odovzdali osobne, mnoho vás prispelo anonymne. Dali ste tak najavo v tomto predvianočnom období, že máte srdcia bohaté, že sa dokážete podeliť s tým, čo máte, pretože už Ivan Sergejevič Turgenev tvrdil: „Kto nemá peniaze je chudobný, kto nemá druha je chudobnejší, kto nemá srdce je najchudobnejší.“ PhDr. Andrea Jarabáková

     • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS

     • – podpora XV. ročníka kampane Červené stužky nosením červených stužiek.

      Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

     • OCENENÁ SLOVENSKÝM ČERVENÝM KRÍŽOM

     • Pri príležitosti VII. Územného snemu Slovenského Červeného kríža Územného spolku ORAVA, ktorý sa konal 16. 11. 2021 v Dolnom Kubíne, bola naša Mgr. Eva Chomisteková ocenená ĎAKOVNÝM LISTOM za podporu a rozvoj činnosti SČK a rozvoj zdravotnej výchovy, propagáciu a výučbu prvej pomoci. SRDEČNE BLAHOŽELÁME! Mgr. Eva Chomisteková celý svoj život zasvätila práci v Slovenskom Červenom kríži a výuke prvej pomoci od detí v predškolských zariadeniach až po dospelých. Veď, čo je viac, ako vedieť zachrániť ľudský život? Pripravuje aj študentov na súťaže v prvej pomoci a vo svojej práci dosahuje výborné výsledky. Jej študenti sú motivovaní práve jej prácou a nadšením, ktorým dokazuje nevyhnutnosť vedieť podať prvú pomoc. Ľudský život je dar, a ona ho učí zachrániť v každej situácii. Odborne vyškolila aj veľa vodičov, ktorí pri autohavárii, istotne budú vedieť, ako konať. Navyše tiež aktivizuje študentov aj dospelých k darcovstvu krvi, čo je neoceniteľným prínosom pre zdravie a život našich občanov. Za svoj život bola už organizátorkou mnohých zbierok, ktoré pomohli či už zdravotne postihnutým občanom, alebo ľuďom v núdzi. Vo svojich aktivitách šíri aj osvetu v boji proti HIV/ AIDS, a celkovo všetky jej aktivity sú darom pre našu spoločnosť.

      Pod vedením Mgr. Evy Chomistekovej sa každoročne budúci zdravotníci zapájajú do  rôznych akcií organizovaných SČK. Napríklad v  septembri 2009  sa vybraní žiaci   zúčastnili na akcii pri príležitosti „Svetového dňa prvej pomoci" v meste Dolný Kubín. Bola to nezabudnuteľná  akcia, ktorú zorganizoval územný spolok SČK Dolný Kubín v kooperácii  s našou školou,  s DONsP, s OR PZ v Dolnom Kubíne, s mestom Dolný Kubín a s Hasičským zborom v Dolnom Kubíne. Cieľom tejto akcie bolo zvládnuť krízový stav - hromadná havária autobusu a úspešné manažovanie rôznych poranení, triedenie zranených a ich úspešné transportovanie  do DONsP. Tejto akcie sa zúčastnil aj MUDr. Viliam Dobiáš PhD., lekár, záchranár a  autor mnohých kníh o prvej pomoci.  Na tejto akcii boli niektorí žiaci našej školy  ako figuranti zamaskovaní rôznymi reálnymi poraneniami.

      Od roku 2009, kedy Mgr. Eva Chomisteková začala viesť SČK v našej škole, zapájala našich študentov do mnohých akcií. V materských školách realizovala výučbu prvej pomoci v rámci projektu „Evička a deti.“ Naši žiaci hravou formou učili deti  v popoludňajších hodinách   prvú pomoc. Pre deti si pripravovali zaujímavé témy, obrázky rôznych poranení a  ochorení a spolu s deťmi demonštrovali  prvú pomoc pri týchto poraneniach a ochoreniach. Deti sa na tieto stretnutia vždy veľmi tešili, pripravovali si pre našich študentov rôzne pesničky a básničky. Ďalej organizovala množstvo prednášok o prvej pomoci v základných a stredných školách. Ich význam je neoceniteľný, keď si predstavíte, že tieto deti, žiaci budú vedieť zachrániť ľudský život, keď sa dostanú do takejto situácie.         

      Organizovala v spolupráci s mestom Dolný Kubín aj akcie ako „Zdravé srdce“, na ktorej okoloidúcim merali krvný tlak, pulz a vypisovali dotazníky, týkajúce sa srdcovocievnych ochorení. V spolupráci s OR PZ v Dolnom Kubíne organizovala kontrolu vybavenosti lekárničiek u vodičov.  Tých vodičov, ktorí mali lekárničku v poriadku, odmenili jablkom a pre tých vodičov, ktorým lekárnička chýbala, alebo mali v nej „neporiadok“ potrestali citrónom a blokovou pokutou. 

      Každoročne v  novembri  organizuje „Študentskú kvapku krvi“ a vo februári „Valentínsku kvapku krvi“  na ktorej sa  zúčastňujú   žiaci   tretích a  štvrtých ročníkov.  Pribúdajú  aj noví,  bezplatní darcovia krvi z radu našich žiakov. Taktiež so študentmi pripravila program pri príležitosti odovzdávania Janského plakety darcom krvi. Na súťaži prvej pomoci, ktorú organizuje SČK v Dolnom Kubíne, pre družstvá žiakov základných a stredných škôl, pôsobí ako rozhodca na stanovišti, kde posudzuje správnosť poskytovania prvej pomoci. Organizuje aj prednášky študentom prvých ročníkov o histórii SČK a o dobrovoľníctve v SČK. A pre študentov tretích a štvrtých ročníkov prednáša o darcovstve krvi. Na ZŠ v Dlhej nad Oravou dlhé roky viedla krúžok prvej pomoci.

      Celoročne pripravuje študentov na súťaže prvej pomoci. Sú to súťaže nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. V roku 2010 boli  v Brne na medzinárodnej súťaži, a od tohto roku sa každoročne zúčastňovali  medzinárodnej súťaže v  Děčíne. Každoročne územný spolok SČK pripravuje súťaže družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci mladých v Dolnom Kubíne, kde žiaci súťažia v poskytovaní prvej pomoci na figurantoch, ktorí sú zamaskovaní rôznymi reálnymi poraneniami. Boli  to súťaže, ktoré im dali veľa  skúseností, zážitkov, ale aj veľa nových poznatkov o  poskytovaní prvej pomoci. Svoje skúsenosti a schopnosti si mohli konfrontovať so zdravotníkmi nielen z Čiech a  zo Slovenka, ale aj z Nemecka a Rakúska. Súťažili družstvá stredných zdravotníckych škôl a vysokých škôl, odbor zdravotnícky záchranár, ktorí poskytovali prvú pomoc pri hromadných nešťastiach.

      Každoročne na Slovensku asociácia stredných zdravotníckych škôl  pripravuje súťaže prvej pomoci pre žiakov. Súťaž je určená pre žiakov druhých a tretích ročníkov v odbore zdravotnícky asistent.  Najskôr prebiehajú regionálne kolá  a potom na konci školského roku sa organizuje celoslovenské kolo súťaže v prvej pomoci. Ako hovorí Mgr. E. Chomisteková: "Študenti sú veľmi šikovní, zo súťaží si každoročne priniesli skvelé výsledky, za ktoré boli ocenení  pohármi, diplomami a vecnými cenami. Ale najväčším ocenením pre nich sú nezabudnuteľné   zážitky, bohaté skúsenosti a množstvo teoretických vedomostí a praktických zručností.  Aj keď sú to len  modelové situácie, vždy ich hreje pri srdci dobý pocit, že by svojou prvou pomocou  zachránili nejeden ľudský život, ktorý je dôležitejší než vecné ocenenia..." Aj tomu ich učí Mgr. Eva Chomisteková, ktorej práca a aktivity sú neoceniteľným prínosom pri záchrane ľudského života a zdravia.

      Niektoré z úspechov našich študentov v súťažiach prvej pomoci pod vedením Mgr. Evy Chomistekovej: 

      V šk. r. 2014/2015 - 3. miesto na celoslovenskej súťaži v Dunajskej Strede, 5. miesto v medzinárodnej súťaži v Děčíne, v šk. r. 2015/2016 - 3. miesto v krajskom kole v Žiline, 2. miesto v medzinárodnej súťaži v Děčíne, v šk. r. 2016/2017 - 2. a 5. miesto v medzinárodnej súťaži v Děčíne. V šk. r. 2017/2018 sa náš tím  v medzinárodnej súťaži prvej pomoci v Děčíne pod vedením Mgr. E. Chomistekovej a Mgr. Moniky Hackenbergovej umiestnil na 2. mieste. V šk. r. 2018/2019 pod vedením Mgr. E. Chomistekovej naše tímy získali 3. miesto v krajskom kole „Prvá pomoc zdravotníckych škôl“, 3. miesto v krajskom kole „Asistent v akcii“, 1. miesto v krajskom kole „Prvá pomoc SČK“ a v celoslovenskom kole súťaže „Prvá pomoc zdravotníckych škôl“ 5. miesto.

      V školskom roku 2021/2022 Mgr. Evu Chomistekovú naša škola nominovala na Ocenenie Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021. Nominácia bola prijatá, rovnako ako nominácia Mgr. Kataríny Ružičkovej a študenta Andreja Vojtasa z 3. A. Oceňovanie sa kvôli epidemickým opatreniam uskutoční v novom roku 2022. V mene celej našej školy SRDEČNE BLAHOŽELÁME! Mgr. R. Bočkayová

     • POĎAKOVANIE

     • Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa slobodne a dobrovoľne zapojili do tohto celoslovenského projektu a podieľali sa na jeho príprave, propagácii, realizácii a hodnotení. Veľkú vďaku vyjadrujeme všetkým tvorivým, inšpirujúcim a šľachetným školským koordinátorom za prijatie pridelenej partnerskej školy, za skvelú koordináciu celoslovenského projektu na svojej škole a za korektnú a priateľskú komunikáciu s partnerskou školou. Taktiež im ďakujeme za ich elán, voľný čas a inšpiráciu, s ktorou sa venovali usmerňovaniu práce svojich žiakov v rámci celoslovenského projektu. Osobitne im a ich vzácnym kolegom ďakujeme za všetky originálne, kreatívne a inšpirujúce aktivity, ktoré zrealizovali na podporu čítania v triedach, v školských knižniciach alebo počas dištančného vzdelávania.

      Oprávnene im patrí naša veľká vďaka, úprimný obdiv a hlboká úcta. Špeciálne poďakovanie Naša veľká vďaka patrí aj žiakom stredných škôl za to, že sa opäť stali nezvyčajnými poslami priateľstva a dobrosrdečnosti. Ďakujeme im aj za to, že využili svoje nadšenie, nadanie a talenty na ušľachtilý cieľ, ktorým je sebavzdelávanie a vzdelávanie druhých, a že vytvárali živé a diskutujúce priateľstvá v rámci svojich tried a medzi partnerskými školami.

      Mgr. Rozália Cenigová, metodička a hlavný odborný garant celoslovenského projektu (26. 11. 2021)

    • INFORMATICKÝ BOBOR
     • INFORMATICKÝ BOBOR

     • 11. 11. 2021 sa konala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Súťaže sa  zúčastnilo 31 žiakov našej školy  v kategórii Juniori (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. 

       

      Najlepšie výsledky zo SZŠ Dolný Kubín v kategórii Juniori dosiahli žiačky:

      1.  Kojdiaková, Laura, II. A, percentil 85,62
      2.  Šimurdová, Patrícia, II. A
      3.  Balažíková, Eva, II. A

       

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť! Mgr. Viera Bobáková.

    • Dištančné vzdelávanie od 30.11. 2021
     • Dištančné vzdelávanie od 30.11. 2021

     • Vyhláškou RÚVZ Dolný Kubín, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre deti a mládež, zakazuje prezenčné vzdelávanie žiakom od 30.11. 2021 do odvolania.

      Podrobné informácie ohľadne dištančného vzdelávania budú aktualizované na edupage školy ešte dnes - výučba bude upravená podľa bežného rozvrhu.

      Od zajtra nie je v prevádzke školský internát - bližšie info bude zverejnené zajtra.

      Od zajtra je tiež pozastavený výdaj stravy.

      eduresized_rozhodnutie_ruvz.png​​​​​​​

     • "MŇA SA TO NETÝKA"

     • V rámci kampane k Svetovému dňu boja proti AIDS sa dňa 16.11. 2021 konalo  online kolo 6. ročníka  Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorú  organizovala Mládež SČK Bratislava. Tejto súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát. Súťažilo trojčlenné  družstvo z II.B, ktoré pozostávalo z Michala Zápotočného, Danky Stašákovej a Alenky Vlčákovej.   Žiaci boli perfektne pripravení, nabití vedomosťami a novými informáciami. Vedeli promptne  reagovať na otázky. Vôbec im to nebolo ľahostajné, a preto im aj vyslovujem veľkú pochvalu. Prihlásených bolo 74 súťažných družstiev. Z celkového počtu 62 bodov sme stratili len 5 bodov, ale konkurencia bola veľmi silná, a žiaľ nepostúpili sme do ďalšieho kola. Aj keď sme sa neumiestnili na popredných  miestach, odnášame si veľa cenných vedomostí, ktoré žiaci zužitkujú vo svojom bežnom živote, hlavne  pri vlastnej ochrane. Práve táto súťaž mala prispieť k tomu, aby sme si uvedomili potenciálnych dôsledkov rizikového správania a  odstránili predsudky, diskrimináciu a stigmatizáciu ľudí žijúcich s HIV/AIDS a aby sme  ich vedeli pochopiť. A práve preto v  súčasnosti nikto z nás nemôže povedať: „Mňa sa to netýka“. Mgr. Eva Chomisteková

     • S KNIHAMI TVORIVO-ZÁŽITKOVO - vyhodnotenie projektu

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc ku dňu 25.10. 2021 sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry realizoval celoškolský projekt „S knihami tvorivo-zážitkovo“. Zatiaľ, čo študenti tretích a štvrtých ročníkov sa venovali maturitnej literatúre a jej tvorivo-zážitkovej analýze, prezentácii, diskusii a umeleckému spracovaniu aj vo filmovej podobe, študenti prvého a druhého ročníka prezentovali, recenzovali, výtvarne aj dramaticky priblížili prečítanú knihu podľa vlastného výberu. Tento projekt sa realizoval v mesiaci október až do polovice novembra. 233 študentov 1. - 4. roč. mali za úlohu prečítať jednu knihu a následne ju prezentovať – výtvarne, dramaticky (zahrali divadielka – boli veľmi tvoriví), pripravili si prezentácie kníh (čítali z kníh pasáže, ktoré ich zaujali). Výtvarné recenzie kníh sme vystavili na chodbách, najlepšie dramatizácie kníh sme nahrali na video, zverejnili na Fb Uzlík a pripravili do vysielania študentskej Medi TV. Akcia splnila svoj účel a študenti motivovali ostatných k prečítaniu ďalších kníh. Zároveň tvorivo-zážitkové prezentácie prečítaných kníh ukázali, ako nesmierne sú naši študenti tvoriví. Niekto prečítal svoju prvú knihu, spoznal zaujímavé ponuky školskej knižnice, niektorí tých kníh prečítali viac, ale určite všetci motivovali, a čítame ďalej... Mgr. Renáta Bočkayová

     • ČO JE BATÔŽKOVÝ PROJEKT a ako sa do neho zapojiť?

     • V januári 2020 sa rozhodla naša škola zapojiť do aktivít Mary's Meals, medzi ktoré patrí aj Batôžkový projekt. Plány nám skrížila prvá vlna pandémie s pozastavením všetkých stretnutí dobrovoľníkov a prezenčného vyučovania. Napriek tomu sa mi podarilo ešte vo februári pozbierať vďaka ochote niektorých žiakov a učiteľov, najmä Mgr. Kataríny Bedrichovej a PhDr. Ivety Košarišťanovej, či už batôžky, zubné kefky, pasty, oblečenie, obuv, písacie potreby, uteráky, polievkové lyžice... Začiatkom septembra 2020 som zabezpečila odvoz kompletných 106 batôžkov na odvoz do skladu v Bratislave, odkiaľ by mali putovať na letisko do Viedne a následne na miesto určenia do najchudobnejších krajín sveta. Ich prípravu, balenie, transport a odovzdávanie si môžete pozrieť vo videu na https://marysmealsslovensko.sk/batozkovy-projekt.php.

      Minulý školský rok som využila aj na to, že zo zvyškov látok alebo z riflí som ušila  peračníky, batôžky, spolu s Mgr. Bedrichovou sme nakúpili obuv, písacie a hygienické potreby, batôžky. Pridali sa k nám už aj dobrovoľníčky - žiačky z I.A (Anička Serdelová a Tánička Samardáková), ktoré priniesli potrebné komponenty, za čo im vyjadrujeme touto cestou veľké poďakovanie.

      V projekte sme sa rozhodli pokračovať aj naďalej. 20. novembra 2021 chystáme odvoz ďalších 28 kompletných batôžkov z našej školy.

      Ostali nám ešte nejaké batôžky a komponenty, ktoré patria do batôžka, najmä 20 párov žabiek (8 párov veľkosť 38 a zvyšok na 6-7 ročné deti), tričká, perá, pastelky, čo by sme radi skompletizovali a pripravili na odvoz. Niektoré veci máme, niektoré nám chýbajú, najmä šortky / kraťasy, sukne alebo letné šaty, tričká s krátkym rukávom a malé loptičky alebo plyšáky. Najnáročnejšie je skombinovať tričko so šortkami a sandálmi/žabkami primeranej veľkosti primeranej veku, buď pre chlapca alebo dievča.

      Obsah batôžka je uvedený na fotografii. Obraciame sa na Vás s prosbou, či niečo z vybavenia máte doma po sebe alebo súrodencoch a ste ochotní sa podeliť s tým, čo máte (oblečenie, obuv - šľapky / crocsy / sandále/ žabky, taška, uteráčik nemusí byť nové, ale zachovalé). Ak budete niečo mať, tak môžete priniesť do školy, vieme doplniť podľa potreby a skompletizovať, "Ten, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, kto nemá žiadne a ten, kto má čo jesť, nech dá i tomu, kto nemá.“ (Lk 3-11). Dúfame, že sa tieto slová premenia v skutky milosrdnej lásky voči blížnym a najmä voči bezbranným deťom. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť. PhDr. Andrea Jarabáková, Mgr. Katarína Bedrichová, Mgr. Daniela Janoľová

     • SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

     • 17. november – Svetový deň predčasne narodených detí 

      V tento deň si celý svet pripomína predčasne narodené deti - tie, ktoré sú s nami, ale aj tie, ktoré boli príliš malinké a museli nás opustiť. Na Slovensku sa predčasne narodia tisíce detí ročne. Vtedy sa začína hovoriť o pravom boji o život. Strach rodičov, slzy matky, vrásky otca a boj dieťaťa sú obrovské. Mnohé deti majú nízku pôrodnú hmotnosť, neúplne vyvinuté orgány, rôzne zdravotné komplikácie a otáznu budúcnosť. My si v tento veľký deň malých ľudí, ale silných bojovníkov pripíname purpurovú stužku. Je v nej zahrnuté poďakovanie lekárom, sestričkám a vyjadrený obdiv všetkým mamičkám. Rodičom a deťom prajeme veľa sily a lásky, aby spolu dokázali zvládnuť všetky prekážky. Mgr. Ľudmila Michalicová a 1. A

     • HVIEZDOSLAVOVO maľované NÁMESTOVO

     • Milí študenti, oslovujeme všetky výtvarné talenty našej školy, aby sa zapojili do zaujímavej výtvarnej súťaže pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Súťaž vyhlásil Dom kultúry v Námestove pod názvom „Hviezdoslavovo (maľované) Námestovo. Práce je potrebné poslať do konca novembra. Bude z nich vytvorená výstava v Mestskej knižnici v Námestove a najlepšie stvárnenia Hviezdoslavových veršov budú odmenené. Viac info u Mgr. R. Bočkayovej.

     • KRAJŠIE VIANOCE PRE RODINY V NÚDZI

     • Zbierka sa realizuje iba do konca novembra pre rodiny v núdzi, rodiny s viacerými  deťmi, týrané matky z nášho okresu. Potraviny stačí priniesť do školy a odovzdať buď  PhDr. A. Jarabákovej, alebo Mgr. K. Bedrichovej, alebo triednym učiteľkám, prípadne do krabice pri vrátnici. Netreba ich nosiť do denného centra, ako je uvedené na plagátiku. S ich zabalením do potravinových balíčkov určite pomôžu naši dobrovoľníci. Viac info u PhDr. A. Jarabákovej.

     • KLIMATICKÉ VYSVEDČENIE

     • Vážení študenti!
      Pri príležitosti klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe organizuje o. z. Pole súťaž pre študentov a študentky stredných škôl: Vystav vláde Klimatické vysvedčenie!

      Úlohou študentov je ohodnotiť vládu v piatich predmetoch (Plnenie klimatických sľubov alebo prázdne reči, Klimatická spravodlivosť alebo nespravodlivá spoločnosť, Otvorené informácie alebo tajnostkárstvo, Dostatok financií pre zelené riešenia alebo kozmetické zmeny, Zelená ekonomika pre ľudí alebo ústretovosť k fosílnemu sektoru).
      Svoje práce alebo "vysvedčenia" môžu študenti vystaviť v priebehu klimatickej konferencie COP26 do 12. novembra 2021 a odoslať prostredníctvom formulára alebo poslať mailom.

      Ten, kto vytvorí najkomplexnejšie hodnotenie, získa ako cenu vzdelávací webinár podľa svojho výberu v cene 100 Eur a jeho/jej škola knihy v hodnote 50 Eur.

      Máte jedinečnú príležitosť prispieť k zmene a ohodnotiť vládu, ako sa jej darí v boji s klimatickými zmenami.
      Každý, kto má záujem, mi prosím pre bližšie informácie píšte správu na ETK.
      Mgr. Lívia Záhorová

     • PREDNÁŠKA O HYDROTERAPII

     • Dňa 3. 11. 2021 mali študenti štvrtého ročníka odboru ZA a druhého ročníka externého štúdia odboru  PS spolu s ich vyučujúcimi odbornej praxe možnosť oboznámiť sa s najnovšími informáciami o prevencii a liečbe chronických rán prostredníctvom výrobkov vlhkého hojenia rán - tzv. HydroTerapie. Pútavú prednášku pre zúčastnených viedol obchodný reprezentant firmy Hartmann Pavel Škorík, ktorý prakticky predviedol použitie jednotlivých výrobkov firmy s dôrazom najmä na dve novinky, a to:  hydro-responzívne krytie HydroClean® advance a HydroTac®. Dúfame, že získané poznatky všetkým pomôžu v klinickej praxi pri zvyšovaní kvality starostlivosti o chorých s nehojacimi sa ranami. PhDr. Andrea Jarabáková

     • LIGA PROTI RAKOVINE - vyplňte dotazník

     • Milí študenti,

      aktuálne sme v Lige proti rakovine pripravili krátky dotazník pre žiakov a študentov - "OHODNOŤ SVOJHO RODIČA v PREVENCII závažných chorôb". Jeho cieľom je pritiahnuť pozornosť celej rodiny k tejto téme. Po automatickom obodovaní správnych odpovedí si dieťa a rodič na chvíľu vymenia svoje roly a hodnotený-oznámkovaný bude svojím potomkom rodič. S úmyslom osloviť čo najviac mladých ľudí (od žiakov v ZŠ až po študentov SŠ) sme túto formu zatraktívnili tak, že škola, ktorá pošle najviac vyplnených dotazníkov so VŠETKÝMI SPRÁVNE ZODPOVEDANÝMI OTÁZKAMI, dostane rôzne darčeky (budú pre vás prekvapením). Tj ako škola súťažíte s inými školami po celom Slovensku o „MYSTERY BOX “pre zúčastnených, ktorí dosiahli plný počet bodov aspoň u jedného rodiča. Dotazník pozostáva zo 6 jednoduchých otázok. Za každú správnu odpoveď rodič získa 1bod pre Vašu školu. Aby sme vedeli správne identifikovať školu, v prvej otázke je potrebné správne zadať presný kód školy.

      Vašej škole bol pridelený kód D100.

      Dotazník je možné odoslať do 8. novembra (vrátane tohto dňa), víťaznú školu oznámime 18. novembra.

      Nájdete ho online tu:    https://forms.gle/uuuk88C2faw1PE2N8