• VIANOČNÉ POZDRAVY s Medi TV a časopisom Uzlík

     • Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

      blížia sa najkrajšie sviatky v roku, a tak Vás časopis Uzlík a naša študentská televízia Medi TV oslovujú vyjadriť svoj vianočný pozdrav pre NÁS, VÁS, PRE VŠETKÝCH... Môžu triedy aj jednotlivci... Slovom, hudbou alebo aj s obrazom... Svoje nahrávky posielajte do správy na Facebook časopisu Uzlík, mne alebo Andrejovi Vojtasovi z 3. A, alebo na Edupage. Termín je do 15.12.2021. Odvysielané budú online v našom vianočnom vysielaní Medi TV. O dátume online vysielania Vás budeme informovať. Ďakujeme a TEŠÍME SA! Veď sme tí, ktorí dokážu veľa, a v srdci máme toho ešte oveľa viac! Mgr. Renáta Bočkayová

     • VIANOČNÉ PREKVAPENIE

     • Mgr. Daniela Janoľová sa teší spolu s druhákmi, pretože prišli nové vzorky uniforiem. Tak čo, druháci, páčia sa vám?

     • NOMINOVANÁ NA OCENENIE "TOP ČIN ĽUDSKOSTI"

     • Ľudskosť dostávame ako dar už v kolíske, ale nie každý ju postaví na prvý stupeň vo svojom živote, v práci, vo vzťahu k ľuďom, k prírode... Mgr. Katarína Ružičková takýmto človekom je. Kolískou jej bola oravská dedinka Leštiny, odkiaľ pochádza, a odkiaľ odišla študovať do Prahy na Karlovu univerzitu. Po skončení štúdia sa vrátila pôsobiť a pomáhať na rodnú Oravu. Nezlákal ju svet, ale rodný domov, kde 20 rokov pracovala ako zdravotná sestra na detskom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Neskôr bola okresnou detskou sestrou, ale tiež sa  aktívne podieľala aj na očkovaní proti TBC na Orave... Svojimi vedomosťami, schopnosťami a ľudským prístupom vždy pomáhala oravskému regiónu a jeho pracovitému ľudu. Od študentských čias aktívne pracovala v Červenom kríži. Robila zbierky (bylín, pomarančovej kôry, vrchnáčikov, papiera, kódov, cestovných lístkov...) Zapájala sa, organizovala a aktivizovala aj iných do všetkého, čo môže pomôcť druhým ľuďom, napr. darcovstvo krvi, Deň narcisov, kultúrne programy pre deti na detskom oddelení, pre dôchodcov, mikulášsky alebo vianočný program a mnohé ďalšie. Organizovala burzy a charitatívne podujatia na pomoc ľuďom v núdzi. Dňa 5. 4. 2001 na Územnom sneme Slovenského Červeného kríža bola naša mládežnícka skupina SČK pod jej vedením vyhodnotená ako najlepšia zo všetkých stredných škôl na Orave, a zároveň bolo Mgr. K. Ružičkovej udelené vyznamenanie SČK za jej prácu.

      Jej dobročinnosť smerovala aj do krajín tretieho sveta. Napríklad iniciovala a zabezpečovala adopciu dieťaťa na diaľku. Spolu s kolektívom SZŠ v Dolnom Kubíne bola adoptívnym rodičom malého dievčaťa z Indie, ktorému financovali jeho štúdium a šancu na lepšiu budúcnosť. Celkovo deti jej učarovali na celý život. Rozdávala im svoju lásku, pomoc, podporu... Učila ich ľudskosti, aby ju rozdávali ďalej. Vo svojom voľnom čase celý život pôsobila aj ako  dobrovoľníčka v detských táboroch. Okrem zabezpečovania prvej pomoci, deťom pripravovala zábavný program, hry, súťaže a tešila sa spolu s nimi.  

      Týmito hodnotami obohacovala aj svoje pôsobenie a pedagogickú prácu na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne, kde pracovala od 1. 9. 1993. 28 rokov učila a pripravovala na život a pre život budúcich zdravotníkov, z ktorých vyrástli sestry, lekári, záchranári... Dlhé roky učila aj prvú pomoc budúcich vodičov. Zodpovedne a odborne, aby sa pri autohavárii nezmaril ani jeden ľudský život. Ľudský život vníma ako obrovský dar, ktorý má rozdávať najvyššie ľudské hodnoty. Preto sa vo svojej práci pedagóga zameriavala aj na osobný a osobnostný rozvoj svojich študentov. Bola zakladateľkou celoškolskej súťaže Talenty SZŠ – súťaže, v ktorej budúci zdravotníci môžu prezentovať svoj talent, záujmy a záľuby. Práve ona zaviedla do výuky zdravotníka na našej SZŠ aj záujem o osobný svet našich študentov, ktorý mu pomáha aj v ťažkých situáciách zvládať náročné chvíle zdravotníka. Zahrať si na hudobnom nástroji, zaspievať, niečo nakresliť, napísať, odfotiť, zašportovať si... Všetko to pomáha zvládať stresové situácie, posilňuje zdravotníka  a navyše svojím koníčkom môže potešiť aj svojich pacientov.

      Mgr. K. Ružičková dlhé roky spolupracovala so žiackou školskou radou a bola iniciátorkou a spoluorganizátorkou celoškolskej zábavno-športovej súťaže Súboj učitelia – žiaci. Ďalej organizovala podujatia: Deň učiteľov, Deň študentstva, Deň Zeme, Noc v knižnici a iné. Zapájala študentov do celoslovenských aktivít a súťaží, nadväzovala spoluprácu s inými školami, organizovala besedy... Medzi jej pedagogické zásady patril ľudský prístup, záujem o žiaka ako človeka, pomoc, empatia a samozrejme humor. Všetky tieto aktivity realizujeme dodnes, aj keď tento školský rok si naša kolegyňa vybrala už oddych na dôchodku. Niet sa čo diviť, veď celý život robila ako perpetumobile. A jej nekonečná energia a nápady nás inšpirujú dodnes.

      Z množstva výborných umiestnení musíme spomenúť aspoň to, že pod vedením Mgr. Kataríny Ružičkovej sa naše študentky umiestnili na 1. mieste v medzinárodnej súťaži prvej pomoci. 28. 3. 2012 porazili 4 tímy zo SZŠ v Děčíne a dva nemecké tímy. 10. 4. 2013 sa v tejto medzinárodnej súťaži pod jej vedením umiestnili na 2. mieste a v celoslovenskom kole v Dunajskej Strede sa naše družstvo dievčat umiestnilo na 2. mieste. Študenti dokázali, že naša SZŠ pripravuje vysokokvalifikovaných zdravotníkov.

      Medzi jej zásluhy patrí aj oživenie a zmodernizovanie školskej knižnice, ktorú dlhé roky viedla a dopĺňala o nové atraktívne tituly. Takto priviedla mladých ľudí nielen k čítaniu, ale aj k obohacovaniu vlastného osobného života. Pod jej vedením bola naša knižnica v šk. roku 2018/2019 zaradená medzi najlepšie školské knižnice na Slovensku. V tom istom šk. roku jej študenti celej našej školy vyslovili veľké Poďakovanie za jej prácu, aktivity, ľudský prístup a záujem o nich.

      Mgr. K. Ružičková taktiež organizovala besedy so spisovateľmi aj osobnosťami, ktoré rozvíjajú environmentálnu výchovu a cítenie, lebo aj láska k prírode a všetkému živému patrí medzi jej priority. Tiež boj za spravodlivosť, pomoc ľuďom, študentom, kolegom. Dlhé roky viedla naše školské odbory a nikdy sa nebála bojovať za správnu vec, vysloviť svoj názor, keď vedela, že to druhým pomôže.       

      Je ťažké opísať takého veľkého človeka so srdcom na dlani. Je to TOP ČIN ĽUDSKOSTI v jednom ľudskom živote! My všetci sme veľmi šťastní a hrdí, že bola/je našou kolegyňou a ĎAKUJEME jej za všetko, čo nás naučila. Chceme ju nominovať aj na Veľkú medailu sv. Gorazda. Zaslúži si to! Zo srdca jej prajeme hlavne veľa zdravia, energie, nápadov a radosti zo života. Sme hrdí na to, že Slovensko má takýchto ľudí!

      Za kolektív Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, všetkých študentov aj absolventov našej SZŠ aspoň niekoľko „životných čriepkov našej milej Katarínky“ spísala Mgr. R. Bočkayová 

     • WORKSHOPY NAŠICH UČITEĽOV

     • V rámci vzdelávania naši pedagógovia absolvovali veľmi zaujímavé workshopy ponúknuté OZ V.I.A.C.

      Design Thinking 29.11.2021 pod vedením lektora Marcela Rypáka. Ako pomenovať problém, ako nájsť reálne riešenie a ako do toho zapojiť mladých ľudí?
      Čítaním otvárame okná celému vesmíru 29.11. 2021 pod vedením lektorky Márie Drdákovej.
      Deti potrebujú zážitok, napätie, dobrodružstvo - toto všetko ponúkajú knihy. Knihy, čo otvárajú svet i nové rozmery poznania. Ako môžeme pomôcť deťom začať čítať či znovuobjaviť čaro knihy? Ako a prečo pracovať s čítaním na hodinách. Aké knihy deti potrebujú? Čítanie je cesta k poznaniu, zážitku, kritickému mysleniu, a tak k zdravej spoločnosti.
      Storytelling a online živá knižnica – EDUMA - 30. 11. 2021, lektorka: Janka Harušťáková
      Cieľ: Workshopom si cez vlastnú osobnú skúsenosť a zážitok pomenujete svoj pohľad na zmenu, limity, ktoré zmene bránia a odhalíte postoje ľudí, ktoré sú pri otázke zmeny tak typické. Spoločne prejdeme procesom reflexie a sebareflexie a popritom si na vlastnej koži skúsite jeden z nástrojov zážitkovej pedagogiky, larp, ktorý následne môžete sami využiť vo vašom vzdelávacom procese. ĎAKUJEME...