• SVÄTÝ MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL CSS

     • V pondelok 5. decembra zavítal Mikuláš aj s anjelmi medzi seniorov, aby im spríjemnil predvianočné obdobie. Táto milá a dlho očakávaná návšteva všetkým priniesla dobrú náladu, úsmev na tvári a sladké dobroty. Niektorí seniori si radi zaspievali, aj zatancovali. Spoločne sme si pripomenuli čas blížiacich sa Vianoc. Demčáková Martina, Fazekasová Natália, Dupčáková Žaneta, Matečková Karolína, Spišiaková Lucia, Stasová Vanesa, Poláčková Michaela, Matečková Karolína, Chreneková Soňa II.A. Gareková Noemi IV.A.  Na heligónke nás sprevádzala Mäsiarová Erika III.A.

     • KAIM MARTIN

     • Nepredstaviteľné si vieme predstaviť a nevyskúšané sme mali možnosť si vyskúšať ĎAKUJEME celému tímu lekárov a sestier, ktorí nám 1.12.2022 umožnili nahliadnuť na ich prácu na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny UN v Martine. Čoraz viac si uvedomujeme, aká náročná a obetavá, no zároveň krásna je práca zdravotníkov. Ďakujeme Mgr. Zuzane Šúthovej za sprostredkovanie exkurzie, MUDr. Janke Hošalovej za úchvatnú ukážku KPR, intubácie a mechanizovaného stláčania hrudníka prístrojom LUCAS 3, Mgr. Vladimírovi Mojžíšovi, ktorý nám priblížil legislatívu a etické princípy darcovstva orgánov a Mgr. Eve Koričárovej, ktorá nám ukázala veľké množstvo pomôcok a prístrojov používaných na ich oddelení, ktoré uľahčujú a skvalitňujú prácu zdravotníkov, a zároveň zvyšujú komfort pacientov. Ďakujeme! Mgr. Jana Povalová a kolektív 3. B

     • SPOLU AJ CEZ VÍKEND

     • V sobotu 3.12.2022 sa stretli tri učiteľky a šesť žiačok, ktorých spája láska k horám a víkendy venujú zdolávaniu kopcov a spoznávaniu prírody.

      Rozhodli sme sa, že naše kroky budú smerovať k Chate pri Zelenom plese, ktorú turisti volajú Brnčalka. Osem kilometrov ku chate sme zvládli s veľmi dobrou náladou, nadšené výhľadmi, ktoré nám Tatry ponúkli. Keď sme v diaľke zbadali chatu, boli sme ohromené rozprávkovým prostredím, v ktorom sa chata nachádza. Nad chatou sa vypínajú mohutné tatranské štíty a pri tomto výhľade sme si v chate vychutnali výbornú kapustnicu. Už cestou z chaty sme si naplánovali ďalšiu spoločnú túru a veríme, že nabudúce sa k nám pridajú viacerí žiaci z našej školy. Veď nie je nič krajšie, ako stráviť deň túlaním sa v horách.

      Mgr. Petra Karcolová, Mgr. Jana Povalová, Mgr. Lívia Záhorová

     • OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2022

     • Na ocenenie komisia vybrala 36 nominácií v 4 kategóriách. Z našej školy boli ocenené žiačky zo IV.A - Noemi Gareková v kategórií ,,Aktívny mládežník“ a Sára Gáliková v kategórií ,,Top čin ľudskosti“. Noemi je veľmi milá, vždy usmiata a skromná študentka so srdcom na dlani. Dobro, pokora a nezištná pomoc ľuďom sú jej prioritné hodnoty.

      Sára je výbornou študentkou, má silné prosociálne cítenie, je darkyňou krvi, aktívne sa zapája do dobrovoľníckych a dobročinných akcií, podujatí, zbierok... Je skromná, vždy ochotná pomôcť.. A už trikrát ZACHRÁNILA ĽUDSKÝ ŽIVOT!

      Sme hrdí na to, že sú žiačkami našej školy. Sú vzorom a motiváciou pre ostatných študentov.

       Mgr. Jana Lissová

     • SÚŤAŽ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI - „FINNKVÍZ“

     • 23.11. 2022 sa konal prvý ročník súťaže z finančnej gramotnosti pod názvom „FiNNkvíz“, ktorej organizátorom bola Nadácia NN ľuďom. Súťaž bola určená pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. Súťaž  prebiehala súčasne v 8 krajoch na území Slovenskej republiky. V Žilinskom kraji sa do súťaže zapojilo takmer 1000 študentov. Z našej školy sa zapojilo 12 žiakov.

      Úspešnými absolventkami sa stali:

      1.  Kudzbelová, Rebeka, II. B
      2.  Kepštová, Laura, I. B
      3.  Matúšková, Tatiana, II. B
      4. Džubeková, Vanesa I.B
      5. Betíková, Janka a Hucíková, Natália II.B

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Mgr. Viera Bobáková

     • PP V ŠPECIÁLNEJ ZŠ PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

     • Dňa 30.11. 2022 sme s vybranými žiakmi IV.A. triedy navštívili žiakov v Špeciálnej ZŠ,  kde sme  prednášali a demonštrovali poskytovanie prvej  pomoci pri dusení, krvácaní, zlomeninách a zástave srdca. Školáčikovia boli veľmi snaživí, hravá forma prvej  pomoci ich veľmi bavila. Každí z nich bol odmenení sladkou dobrotou...(ech)

     • 1. DECEMBER– SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS – ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE

     • Pripnutím červenej stužky si aj študenti našej školy pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS formou rovesníckeho vzdelávania. Študentky zo 4.B – Gitka Tomáňová, Lenka Tvarožková, Anetka Jankolová a Paťka Vlčáková si pripravili na túto tému zaujímavú vzdelávaciu prezentáciu, ktorej cieľ bol zameraný hlavne na prevenciu proti tomuto ochoreniu. Na záver prezentácie si študenti jednotlivých tried overili získané vedomosti v kvíze, kde najlepšie dopadla 4.A trieda a získala plných 100%. Ďakujeme aj študentom 1.A triedy, ktorí v rámci krúžku „ Výchova k zdraviu“ pripravili leták a stužky.

      Veríme, že táto aktivita bola pre vás prínosom.

       

      Preventistka Mgr. Tatiana Olbertová

     • ENVIRO PRIESKUM

     • V dňoch 29. - 30.11. 2022 sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do prieskumu, ktorého úlohou  je zmapovať environmentálne povedomie žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji. Výsledky prieskumu pomôžu účinnejšie podporovať enviro vzdelávanie v našom kraji. Mapovanie environmentálneho povedomia študentov prebiehalo prostredníctvom online dotazníkov. Prvý skúmal hodnoty a postoje študentov k environmentálnym témam. Druhý dotazník mapoval ich znalosti a reálnu orientáciu v problematike. Výstupy z tohto zberu dát medzi žiakmi stredných škôl kraj plánuje využiť pri podaní žiadosti o dotáciu z Enviro fondu SR. Prípadné získané prostriedky nasmeruje župa na organizovanie série workshopov zameraných na deficitné témy, ktoré sa ukážu počas prieskumu ako nedostatočné, prípadne o ktoré žiaci prejavia najväčší záujem.

      Mgr. Petra Karcolová, Mgr. Lívia Záhorová

     • O KROK BLIŽŠIE K MATURITE

     • Štvrtina školského roka pre externých študentov II.V uplynul aj v získavaní vedomostí na exkurziách v DONsP v Dolnom Kubíne pod vedením Mgr. L. Dančovej, PhDr. A. Jarabákovej, PhDr. M. Hudecovej a Mgr. K. Bedrichovej.  Pracovisko Dialýzy B BRAUN im odbornou prednáškou vrchnej sestry Mgr. B. Javorekovej pomohlo získať cenné informácie o nenahraditeľnej ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov so zlyhaním obličiek. Svoje vedomosti si ďalej doplnili na Oddelení klinickej mikrobiológie od p. primárky MUDr. Perželovej, ktorá so svojimi kolegyňami vysvetlila správny odber, spracovanie a vyhodnocovanie biologického materiálu. Nezabudnuteľná a plná emócií bola exkurzia 24.11. 2022 od vrchnej sestry Mgr. O. Pilkovej na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktorá im poskytla pohľad na ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov so zlyhávajúcimi životnými funkciami. Čas ukončenia štúdia sa rýchlo kráti, a tak prajeme II.V veľa síl pre zodpovedné a úspešné vzdelávanie.      

      Triedna uč. Mgr. Lenka Dančová

     • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ & SOFTSKILLS

     • V mesiaci november sa štvrté ročníky zúčastnili prezentácie projektu „FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ & SOFTSKILLS“. Prednášajúca vysvetlila študentom, čoho sa daný projekt týka. Dozvedeli sa že, „SOFTSKILLS“ alebo jemné zručnosti, začínajú byť pre úspešnú kariéru čoraz dôležitejšie.

      Projekt zahŕňa témy: MOJE ZRUČNOSTI, UMENIE KOMUNIKÁCIE, JEDNODUCHÁ PSYCHOLÓGIA, FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ, EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE,...

      Verím, že študenti sa vo vlastnom záujme zapoja do projektu a získajú certifikát o absolvovaní.

      Mgr. V. Bobáková

     • 17. NOVEMBER – SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

     • V tento deň si celý svet pripomína predčasne narodené deti - tie, ktoré sú s nami, ale aj tie, ktoré boli príliš malinké a museli nás opustiť.

      Vyjadrenie spolupatričnosti s rodinami predčasne narodených detí sa nesie už niekoľko rokov v purpurovej farbe, ktorá je oficiálnou farbou predčasniatok.

      Na znak vyjadrenia podpory rodinám sme si 16. novembra pripli purpurové stužky. Purpurové stužky vyrábali a pripínali žiaci z II.A. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a podporili tento deň.  

     • CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU

     • Šermiarsko – divadelná kumpánia Via Historica nás navštívila s divadelným predstavením Cesta slovenskou históriou. Predstavenie bolo veľmi obohacujúce, zopakovali sme si poznatky z histórie, ale tiež sme sa dozvedeli veľa nových informácií, ktoré sú súčasťou našich dejín. Páni herci nám zábavnou formou ukázali, ako to vyzeralo v minulosti. Previedli nás históriou od bitky pri Viedni až k Štúrovcom. Dozvedeli sme sa viac o Jánošíkovi, Márii Terézii, ale aj Štúrovcoch. Všetci sme sa veľmi zabavili, zasmiali, ale aj niečo nové dozvedeli. Dúfame, že v budúcnosti sa takého predstavenie v našej škole zopakuje.

      Nikolas Remko, 1.A

     • ŠKOLENIE ANGLIČTINÁROV

     • Dňa 23.11.2022 sme s Mgr. Tatiana Olbertová zúčastnili metodického seminára EXPLORING TOGETHER AGAIN v Spojenej škole v Nižnej. Program bol zameraný na praktické aktivity pre našich študentov a globálne zručnosti na hodinách angličtiny. Odniesli sme si skvelé zručnosti, ktoré vieme aplikovať na výučbu vo všetkých ročníkoch našej školy.

      Mgr. Eva Hanková

     • WORKSHOP V MFN

     • Dňa 18.11.2022 sa žiaci 4.A a 4.B, spolu s profesorkami Mgr. E. Balkovou, Mgr. A. Majdišovou a Mgr. I. Kahanovou, zúčastnili  workshopu a exkurzie v Univerzitnej nemocnici v Martine. Získali sme veľa nových informácii v oblasti ošetrovania kolostómie, odsávania horných dýchacích ciest a hygieny dutiny ústnej. Počas exkurzie samotnej sme mali možnosť navštíviť napríklad neurologickú JIS a iné oddelenia....(Andrea Ragályi, 4.A)

      Prednášajúci sa s nami veľmi ochotne podelili o svoje vedomosti ktoré sa im podarilo počas dlhoročnej praxe nazbierať. Samotné prednášky a aj prezentácie na konkrétne témy boli veľmi zaujímavé a náučné, dokonca sme mali možnosť si aj vyskúšať prácu na modeloch. Takisto aj exkurzia po Martinskej nemocnici bola pre nás študentov veľmi prínosné....(Lucia Kalisová, 4.A)

      Za sprostredkovanie tejto exkurzie a workshopov všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme.

      Kolektív 4.A a 4.B

       

    • ZBIERKA PRE UKRAJINSKÉ RODINY NA ZIMU
     • ZBIERKA PRE UKRAJINSKÉ RODINY NA ZIMU

     • Vyhlasujeme zbierku vecí, ktoré uľahčia prežiť zimu - deky, karimatky, termosky. Núdznym veľmi pomôžu. Veci, ktoré chcete darovať, môžete nosiť do PIATKU 25.11.2022 na vrátnicu, alebo zástupcovne. Ďakujeme za Vaše otvorené srdce. sr