• Potvrdenie o návšteve školy - elektronicky
     • Potvrdenie o návšteve školy - elektronicky

     • Pre potvrdenie o návšteve školy nemusíte chodiť do školy. Po prihlásení sa do ETK:

      https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

      Tretia možnosť je po predchádzajúcej dohode osobne u p. Mlynarčíkovej alebo u riaditeľ školy.   

      POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

      - Na účely uplatnenia prídavku na dieťa

      Poberatelia prídavkov na dieťa (väčšinou rodičia alebo iné oprávnené osoby) od 1.septembra 2019 už NEMUSIA na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy. Prídavky na dieťa budú vyplatené AUTOMATICKY v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom.

      Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny JE POVINNÉ od 1.septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Z uvedeného dôvodu študentom nie sú vydávané potvrdenia o návšteve školy pre tieto účely.

       

      - Na účely uplatnenia daňového bonusu

      Potvrdenie na účely uplatnenia daňového bonusu na dieťa vydávame na základe predloženého potvrdenia, ktoré si prinesie študent vyplnené:

      V bode A – Údaje o oprávnenej osobe – žiadateľovi

      V bode B – Údaje o dieťati

      V prípade nevyplneného tlačiva Vám uvedené tlačivo nebude potvrdené.

      Tlačivo je dostupné na stránke ÚPSVaR.

    • ISIC karty - vyzdvihnutie / objednanie
     • ISIC karty - vyzdvihnutie / objednanie

     • ISIC karty si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy od 1.7. do 10.7. 2020 v čase od 7:00 do 12:00 hod. Doneste si vypísanú a podpísanú žiadanku a fotku. Ak ste platili za vydanie karty šekom alebo ste platili internetbankingom bez udanie správnych údajov doneste kópiu dokladu o platení resp. pošlite na email: riaditel@szsdk.sk

      Ak si chcete objednať ISIC kartu postupujte podľa týchto pokynov - https://szsdk.edupage.org/a/isic-karta

      Vyzdvihnutie objednaných kariet cez prázdniny bude možné vyzdvihnúť od 25.8.2020 na vrátnici školy od 7:00 do 12:00 hod. 

    • Voľné pracovné miesta: učiteľka odborných predmetov
     • Voľné pracovné miesta: učiteľka odborných predmetov

     • Ponúkame 2 voľné pracovné miesta pre učiteľky odborných predmetov - v odbore zdravotníctva. 

      Termín nástupu: 1.9. 2020

      Termín podávania žiadostí: 31.7. 2020

      Termín výberového konania: 3.8. 2020 (oslovení uchádzači)

      Pracovný pomer najskôr na 1 rok, ktorý môže byť zmenený na pracovný pomer na dobu neurčitú v závislosti od prístupu k práci a dosahovaných pracovných výsledkov.

      Mzda podľa platných platových tabuliek pre pedagogických zamestnancov v závislosti od vzdelania a praxe.

      Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax (prax v školstve je výhodou)

      Vzdelanie: 

      Úplné stredné odborné vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a druhého stupňa v skupine odborov zdravotníctva a ošetrovateľstva. Doplnkové pedagogické minimum pri neučiteľských odboroch.

      Ďalšie požiadavky:

      Hľadáme učiteľa, ktorý spĺňa všetky predpoklady pre výkon práce pedagogického zamestnanca. t.j. ovláda štátny jazyk, je trestne bezúhonný (k žiadosti je potrebné priložiť čestné prehlásenie o trestnej bezúhonnosti) a spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady na prácu učiteľa odborných predmetov. Človeka, ktorého jeho práca teší a hlavne rád pracuje s mladými ľuďmi, vie ich motivovať a dokáže s nimi vytvoriť v skupine pozitívnu pracovnú atmosféru s cieľom dosahovania čo najlepších študijných a pracovných výsledkov. V prípade nepedagogického vzdelania je potrebné doplňujúce pedagogické štúdium, resp. ochota ho absolvovať (do 4 rokov).

       

       

     • OCENENÝ ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

     • MAREK KURTULÍK z Vavrečky patrí medzi najlepších študentov ŽSK!

      Vedenie našej školy nominovalo Mareka Kurtulíka zo 4. A v šk. roku 2019/2020 medzi najlepších študentov ŽSK. A Žilinský samosprávny kraj Mareka ocenil! (9. 7. 2020 - kvôli korone prebehlo oceňovanie inak ako po iné roky.) Kto Mareka pozná, vie, že si to zaslúži – svojou osobnosťou, hodnotami, vzťahom k ľuďom, prácou v Oravskej pomoci, rekonštrukciou starej fary v Bzinách a jej premenu na detské tábory... SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!! (Viac si o Marekovi prečítate v časopise Uzlík č. 2 )